[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự biến động và một số yếu tố ảnh hưởng tới giá đất ở trên địa bàn phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự biến động và một số yếu tố ảnh hưởng tới giá đất ở trên địa bàn phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm giá đất
2.1.1.1. Khái niệm giá đất
2.1.1.2. Đặc điểm giá đất
2.1.2. Cơ sở khoa học hình thành giá đất
2.1.2.1. Địa tô
2.1.2.2. Lãi suất ngân hàng
2.1.2.3. Quan hệ cung cầu
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất
2.1.3.1. Nhân tố nhân khẩu
2.1.3.2. Nhân tố xã hội
2.1.3.3. Nhân tố kinh tế
2.1.3.4. Nhân tố khu vực
2.1.3.5. Nhân tố quốc tế
2.1.3.6. Nhân tố cá biệt
2.1.4. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất
2.1.4.1. Nguyên tắc định giá đất
2.1.4.2. Phương pháp định giá đất
2.2. Cơ sở pháp lý
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Tổng quan về thị trường đất đai
2.3.1.1. Khái niệm về thị trường đất đai
2.3.1.2. Đặc điểm thị trường đất đai
2.3.1.3. Thị trường đất đai trên thế giới
2.3.1.4. Thị trường đất đai Việt Nam
2.3.2. Công tác định giá đất trên thế giới và Việt Nam
2.3.2.1. Công tác định giá đất trên thế giới
2.3.2.2. Công tác định giá đất tại Việt Nam
2.3.3. Xu thế biến động giá đất tại phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
3.3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.3.2. Tình hình sử dụng đất và quản lý đất đai của phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang giai đoạn 2012 – 2014
3.3.2.1. Tình hình sử dụng đất
3.3.2.2. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai
3.3.2.3. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Nguyễn Trãi
3.3.3. Giá đất ở quy định trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
3.3.3.1. Căn cứ xác định giá đất ở trên địa bàn
3.3.3.2. Giá đất ở quy định trên địa bàn phường Nguyễn Trãi
3.3.4. Nghiên cứu sự biến động giá đất ở tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang giai đoạn 2012 – 2014
3.3.4.1. Tình hình biến động giá đất ở của phường
3.3.4.2. Nguyên nhân biến động
3.3.5. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang giai đoạn 2012 – 2014
3.3.5.1. Biến động dân số
3.3.5.2. Vị trí lô đất
3.3.5.3. Chiều rộng mặt tiền
3.3.5.4. Khả năng sinh lợi
3.3.5.5. Các yếu tố khác
3.3.6. Đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý giá đất ở trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
3.4.3. Phương pháp điều tra dữ liệu thị trường
3.4.4. Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu, thủy văn
4.1.1.5. Cảnh quan môi trường
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Điều kiện kinh tế
4.1.2.2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.1.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.2. Tình hình sử dụng đất và quản lý đất đai của phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang giai đoạn 2012 – 2014
4.2.1. Tình hình sử dụng đất
4.2.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai
4.2.3. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Nguyễn Trãi
4.3. Giá đất ở quy định trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
4.3.1. Căn cứ xác định giá đất ở trên địa bàn
4.3.2. Giá đất ở quy định trên địa bàn phường Nguyễn Trãi
4.4. Nghiên cứu sự biến động giá đất ở tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang giai đoạn 2012 – 2014
4.4.1. Tình hình biến động giá đất ở của phường
4.4.2. Nguyên nhân biến động
4.5. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang giai đoạn 2012 – 2014
4.5.1. Biến động dân số
4.5.2. Vị trí lô đất
4.5.3. Chiều rộng mặt tiền
4.5.4. Khả năng sinh lợi
4.5.5. Các yếu tố khác
4.6. Đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý giá đất ở trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan