[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự đa dạng của lớp thực vật dưới tán rừng tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc - Chợ Đồn - Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự đa dạng của lớp thực vật dưới tán rừng tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc - Chợ Đồn - Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.1.1. Các nghiên cứu liên quan đến ĐDSH
2.2.1.2. Các nghiên cứu về thảm thực vật rừng trên núi đá vôi ở Việt Nam
2.2.1.3. Các nghiên cứu liên quan đến ĐDSH trên núi đá vôi
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.2.2.1. Nghiên cứu về đa dạng sinh học
2.2.2.2. Các nghiên cứu liên quan đến thảm thực vật rừng trên núi đá vôi
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.3.1.1. Vị trí địa lý
2.3.1.2. Điều kiện khí hậu, thủy văn
2.3.1.3. Đặc điểm địa hình
2.3.1.4. Đặc điểm hệ động thực vật
2.3.1.5. Điều kiện giao thông, thủy lợi
2.3.2. Điều kiện dân sinh kinh tế - xã hội
2.3.2.1. Tình hình dân cư kinh tế
2.4.2.2. Tình hình văn hóa xã hội
2.3.3. Tình hình sản xuất nông nghiệp
2.3.3.1. Tình hình phát triển nghành trồng trọt
2.3.3.2. Tình hình phát triển chăn nuôi
2.3.3.3. Tình hình phát triển lâm nghiệp
2.3.3.4. Nhận xét chung về những thuận lợi và khó khăn của địa phương
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi giới hạn và thời gian nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp kế thừa các tài liệu sẵn có
3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu ở hiện trường
3.3.2.1. Điều tra tổng thể các thảm thực vật và xác định đối tượng nghiên cứu
3.3.2.2. Điều tra thu thập số liệu trên ô định vị và ô tiêu chuẩn
3.3.2.3. Thu hái và xử lý mẫu
3.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
3.3.3.1. Xác định các quần xã thực vật rừng
3.3.3.2. Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ
3.3.3.3. Xác định đặc điểm tái sinh
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Khái quát tình hình chung về khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
4.1.1. Lịch sử hình thành khu bảo tồn, diện tích
4.1.2. Những số liệu cơ bản khu vực nghiên cứu
4.1.2.1. Số liệu thống kê về thực vật, động vật
4.1.2.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Khu bảo tồn
4.2. Đa dạng về loài của các thảm thực vật dưới tán rừng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
4.2.1. Tính toán các chỉ số đa dạng loài thực vật
4.2.1.1. Mật độ và công thức tổ thành của cây tái sinh
4.2.1.2. Các chỉ số đa dạng của cây tái sinh
4.1.2.3. Chỉ số đa dạng cây bụi
4.2.2. Xác định được đặc điểm tái sinh loài cây gỗ ở các quần xã thực vật khác nhau
4.2.2.1. Rừng kín thường xanh mưa mùa á nhiệt đới độ cao trên 800m
4.2.2.2. Rừng kín thường xanh nhiệt đới núi thấp từ 600 – 800m
4.2.2.3. Rừng phục hồi sau nương rẫy
4.2.2.4. Trạng thái rừng IIIA1
4.2.2.5. Trạng thái rừng IIIA2
4.3. Đa dạng về giá trị sử dụng của các thảm thực vật dưới tán rừng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
4.3.1. Gía trị sử dụng
4.3.2. Gía trị về nguồn gen quí hiếm
4.4. Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn cho khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
4.4.1. Cơ chế chính sách hợp lý đảm bảo đời sống của người sống trong và xung quanh khu bảo tồn
4.4.2. Tuyên truyền giáo dục người dân
4.4.3. Đầu tư vào nguồn nhân lực
4.4.4. Có những chế tài đủ mạnh để làm tốt công tác quản lý
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan