[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính đa dạng khu hệ thú tại khu rừng đặc dụng Cham Chu làm cở đề xuất giải pháp bảo tồn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính đa dạng khu hệ thú tại khu rừng đặc dụng Cham Chu làm cở đề xuất giải pháp bảo tồn
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu thú trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu thú trong nước
2.3. Tổng quan điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Điều kiện dân sinh, kinh tế - xã hội
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Ngoại nghiệp
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tính đa dạng về thành phần loài của khu hệ thú tại khu rừng đặc dụng Cham Chu
4.1.1. Tính đa dạng về thành phần loài thú
4.1.2. Tính đa dạng của khu hệ thú tại khu rừng đặc dụng Cham Chu theo các bậc phân loại
4.1.3. So sánh thành phần loài thú tại khu rừng đặc dụng Cham Chu với một số khu BTTN và VQG ở miền Bắc
4.2. Đặc điểm phân bố sinh cảnh của các loài thú tại khu rừng đặc dụng Cham Chu
4.2.1. Sinh cảnh rừng núi đất
4.2.2. Sinh cảnh rừng núi đá vôi
4.2.4. Sinh cảnh làng bản nương rẫy
4.3. Nghiên cứu tính đa dạng về giá trị các loài thú tại khu rừng đặc dụng Cham Chu
4.3.1. Giá trị về mặt sinh thái
4.3.2. Giá trị về mặt kinh tế
4.3.3. Giá trị về khoa học và bảo tồn nguồn gen
4.3.4. Đa dạng nguồn gen quý hiếm
4.4. Thực trạng công tác quản lý nguồn tài nguyên thú tại khu rừng đặc dụng Cham Chu
4.4.1. Săn bắn trái phép động vật hoang dã
4.4.2. Khai thác gỗ
4.4.3. Khai thác củi và lâm sản ngoài gỗ
4.4.4. Phá rừng làm nương rẫy
4.4.5. Tình hình quản lý của rừng đặc dụng
4.4.6. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý tài nguyên rừng tại khu rừng đặc dụng Cham Chu
4.5. Đề xuất một số giải pháp cho công tác bảo tồn khu hệ thú tại khu rừng đặc dụng Cham Chu
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan