[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính đa dạng thực vật trạng thái rừng phục hồi tự nhiên (IIB) của xã Hoàng Nông huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính đa dạng thực vật trạng thái rừng phục hồi tự nhiên (IIB) của xã Hoàng Nông huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Một số kết quả nghiên cứu về đa dạng sinh học trên thế giới
2.2.2. Một số kết quả nghiên cứu về đa dạng sinh học ở Việt Nam
2.2.3. Những nghiên cứu tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3.2. Đa dạng về thành phần loài
3.3.3. Đề xuất một số giải pháp
3.4. Phương pháp tiến hành
3.4.1. Phương pháp luận
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2.1. Tính kế thừa
3.4.2.2. Phương pháp điều tra ô tiêu chuẩn
3.4.2.3. Phương pháp nghiên cứu thực vật học
3.4.2.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
3.4.2.5. Đánh giá chỉ số quan trọng IVI
3.4.2.6. Tính toán các chỉ số đa dạng sinh học
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Các đặc điểm cấu trúc của rừng tự nhiên tại xã Hoàng Nông
4.2. Đánh giá chỉ số quan trọng
4.2.1. Rừng cây gỗ đai cao dưới 200m
4.2.2. Rừng cây gỗ hỗn giao với tre nứa
4.2.3 Rừng cây gỗ đai cao hơn 200m
4.3. Đa dạng về thành phần loài cây gỗ
4.3.1. Xây dựng danh lục các loài cây gỗ
4.3.2. So sánh các chỉ số đa dạng sinh học trong các quần xã
4.4. Đề xuất một số giải pháp quản lí, sử dụng và phát triển bền vững tính đa dạng sinh học tại xã Hoàng Nông
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan