[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học hình thành giá đất
2.1.1. Khái niệm về giá đất
2.1.2. Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất và giá đất ở
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất
2.2.1. Nhân tố thông thường
2.2.2. Nhân tố khu vực
2.2.3. Nhân tố cá biệt
2.3. Phương pháp xác định giá đất
2.3.1. Các phương pháp xác định giá đất tại Việt Nam
2.3.2. Điều kiện áp dụng các phương pháp xác định giá đất
2.3.3. Phương pháp xác định giá đất ở đô thị
2.4. Khái quát quá trình hình thành giá đất ở nước ta
2.4.1. Giai đoạn trước năm 1946
2.4.2. Giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1980
2.4.3. Giai đoạn từ năm 1980 đến 1993
2.4.4. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay
2.5. Công tác quản lý Nhà nước về giá đất
2.5.1. Quản lý về giá đất ở Việt Nam
2.5.2. Quản lý giá đất và giá đất ở một số nước trên thế giới
PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Điều tra cơ bản
3.2.2. Tình hình sử dụng và quản lý đất đai của thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ năm 2014
3.2.3. Giá đất quy định và kết quả điều tra
3.2.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.
3.2.5. Đánh giá mối quan hệ của một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở của thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ năm 2014.
3.2.6. Đề xuất một số giải pháp cho công tác định giá và quản lý đất đai
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu - Chọn 04 tuyến đường, phố nằm trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ
3.3.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp
3.3.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn.
3.3.4. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu.
3.3.5. Phương pháp chuyên gia
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan