[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum SPP., triệu chứng bệnh, bệnh tích của lợn mắc bệnh tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và dùng thuốc điều trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum SPP., triệu chứng bệnh, bệnh tích của lợn mắc bệnh tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và dùng thuốc điều trị
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh học của giun tròn Oesophagostomum spp.
2.1.2. Bệnh do giun kết hạt gây ra ở lợn
2.1.3. Đặc điểm bệnh lý và lâm sàng của bệnh
2.1.4. Chẩn đoán bệnh
2.1.5. Các biện pháp phòng và điều trị.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Vật liệu nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Thực trạng phòng chống bệnh giun sán cho lợn ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp. ở lợn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
3.3.3. Xác định sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp. trong môi trường chăn nuôi lợn.
3.3.4. Xác định một số triệu chứng lâm sàng, bệnh tích của lợn mắc Oesophagostomosis ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
3.3.5. Xác định hiệu lực và độ an toàn của một số thuốc tẩy giun tròn Oesophagostomum spp. cho lợn
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Bố trí, thu thập và phương pháp xét nghiệm mẫu
3.4.2. Phương pháp xác định độ an toàn và hiệu lực của thuốc trị Oesophagostomum
3.4.3. Phương pháp xác định cường độ nhiễm giun Oesophagostomum
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thực trạng phòng chống bệnh giun sán cho lợn ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
4.2. Xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp. ở lợn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
4.3. Xác định sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp. ở môi trường chăn nuôi lợn
4.3.1. Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp. ở môi trường chăn nuôi lợn
4.3.2. Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp. trong thức ăn của lợn
4.3.3. Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp. trong nước uống của lợn
4.4. Xác định một số triệu chứng lâm sàng, bệnh tích của lợn mắc Oesophagostomosis ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
4.4.1. Triệu chứng lâm sàng của lơn nhiễm Oesophagostomosis tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
4.4.2. Bệnh tích đại thể của Oesophagostomosis ở lợn trên thực địa
4.5. Xác định hiệu lực và độ an toàn của một số thuốc tẩy giun tròn Oesophagostomum spp. cho lợn
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan