[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 – 2014
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2. Khái quát chính sách đất đai của Thế giới và Việt Nam
2.2.1. Khái quát chính sách đất đai của Thế giới
2.2.2. Khái quát chính sách đất đai của Việt Nam
2.3. Tình hình sử dụng đất trên Thế giới và trong nước
2.3.1. Tình hình sử dụng đất trên Thế giới
2.3.2. Tình hình sử dụng đất trong nước
2.4. Thực tiễn quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và ở Việt Nam
2.4.1. Thực tiễn quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới
2.4.2. Thực tiễn quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam
2.4.3. Thực tiễn quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Cao Bằng
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Địa điểm
3.1.2. Thời gian
3.1.3. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và sử dụng đất của huyện Hòa An
3.2.2. Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2010 – 2014
3.2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2010 – 2014
3.2.4. Một số giải pháp nâng cao đời sống kinh tế cho những hộ nông nghiệp khi bị chuyển mục đích sử dụng đất
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
3.3.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp
3.3.3. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp
3.3.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và sử dụng đất của huyện Hòa An
4.2. Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2010 – 2014
4.2.1. Đánh giá tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa An, giai đoạn 2010 – 2014
4.2.2. Đánh giá quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa An, giai đoạn 2010 – 2014
4.3. Yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2010 – 2014
4.3.1. Yếu tố gia tăng dân số và việc làm
4.3.2. Yếu tố đô thị hoá
4.3.3. Yếu tố người sử dụng đất
4.4. Một số giải pháp nâng cao đời sống kinh tế cho những hộ nông nghiệp khi bị chuyển mục đích sử dụng đất
4.4.1. Giải pháp từ phía Nhà nước
4.4.2. Giải pháp cho các hộ nông dân
Phần V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan