[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở lợn từ 2 đến 5 tháng tuổi tại trại gia công của công ty Charoen Pokphand Việt Nam ở huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở lợn từ 2 đến 5 tháng tuổi tại trại gia công của công ty Charoen Pokphand Việt Nam ở huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm sinh lý của lợn
2.1.2. Những hiểu biết về bệnh tiêu chảy lợn con.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu và chỉ tiêu theo dõi
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Chỉ tiêu theo dõi
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra và theo dõi lâm sàng
3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu
3.4.4. Phương pháp xử lí số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.1.3. Công tác khác
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Kết quả theo dõi tình hình mắc hội chứng tiêu chảy trên đàn lợn thịt nuôi tại trại.
4.2.2. Kết quả điều tra tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo các tháng trong năm
4.2.3. Kết quả điều tra tình hình lợn mắc tiêu chảy theo độ tuổi.
4.2.4. Kết quả điều tra tình hình mắc tiêu chảy ở lợn theo tính biệt.
4.2.4. Những biểu hiện lâm sàng của lợn khi mắc hội chứng tiêu chảy
4.2.5. Đánh giá kết quả điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn
4.2.6. Đề xuất quy trình phòng bệnh cho lợn
PHẦN 5 KẾT LUẬN, TỒN TẠI, ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan