[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tình hình mắc bệnh cầu trùng ở gà tại xã Minh Khai huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tình hình mắc bệnh cầu trùng ở gà tại xã Minh Khai huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh lý tiêu hóa và trao đổi chất ở gia cầm
2.1.2. Đặc tính chung của bệnh cầu trùng ở gia súc, gia cầm
2.1.3. Tác nhân gây bệnh cầu trùng ở gà
2.1.4. Vòng đời của cầu trùng gây bệnh cho gà
2.1.5. Sự nhiễm bệnh của cầu trùng ở gia cầm
2.1.6. Quá trình sinh bệnh ở gà
2.1.7. Sự miễn dịch của gà đối với bệnh cầu trùng
2.1.8. Triệu chứng bệnh cầu trùng gà
2.1.9. Bệnh tích
2.1.10. Chẩn đoán
2.1.11. Một số thuốc phòng và điều trị bệnh cầu trùng ở gà
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp lấy mẫu
3.4.2. Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu
3.4.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.5. Phương pháp mổ khám bệnh tích gà mắc bệnh cầu trùng
3.4.6. Phương pháp điều trị bệnh cầu trùng
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Điều tra cơ bản
4.1.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.1.3. Tình hình sản xuất tại cơ sở
4.1.1.4. Nhận định chung
4.1.2. Nội dung, phương pháp thực hiện công tác phục vụ sản xuất
4.1.2.1. Nội dung
4.1.2.2. Biện pháp thực hiện
4.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.3.1. Công tác tuyên truyền
4.1.3.2. Công tác phòng bệnh
4.1.3.3. Công tác khác
4.1.4. Kết luận và đề nghị
4.1.4.1. Kết luận
4.1.4.2. Đề nghị
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tỷ lệ mắc bệnh cầu trùng ở gà thuộc xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
4.2.2. Kết quả xác định tỷ lệ nhiễm bệnh cầu trùng gà theo tuổi tại xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
4.2.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng gà theo tuổi
4.2.4. Tỷ lệ mắc bệnh cầu trùng theo các tháng điều tra
4.2.5. Kết quả kiểm tra tỷ lệ gà mắc bệnh cầu trùng chết theo độ tuổi
4.2.6. Triệu chứng của gà mắc bệnh cầu trùng ở xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
4.2.7. Bệnh tích đại thể của gà nghi mắc bệnh cầu trùng ở xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
4.2.8. Kết quả điều trị bệnh cầu trùng gà
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan