[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tri thức bản địa về sử dụng các loại cây làm phẩm màu thực phẩm tại của tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tri thức bản địa về sử dụng các loại cây làm phẩm màu thực phẩm tại của tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu và sử dụng cây nhuộm màu thực phẩm trên thế giới và Việt Nam
2.2.1. Thế giới
2.2.2. Ở Việt Nam
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội huyện Phú Lương
2.3.2. Khái quát điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội xã Động Đạt
2.3.3. Khái quát điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội xã Trung Hội
2.3.4. Khái quát điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội xã Minh Tiến
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp và kỹ thuật điều tra
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều tra, thu thập các loài cây nhuộm màu thực phẩm tại huyện, Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Các loài cây sử dụng để nhuộm màu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
4.1.2. Kết quả nghiên cứu tri thức bản địa trong sử dụng cây nhuộm màu thực phẩm
4.1.3. Cách chăm sóc, thu hái và địa điểm gây trồng các loài cây nhuộm màu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
4.2. So sánh tri thức bản địa trong sử dụng và chế biến màu nhuộm thực phẩm giữa tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Yên Bái
4.3. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát triển tri thức bản địa về sử dụng các loài cây nhuộm màu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan