[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây thuốc của cộng đồng dân tộc Tày tại xã Khâu Tinh huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây thuốc của cộng đồng dân tộc Tày tại xã Khâu Tinh huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở thực hiện đề tài
2.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Vị trí địa lý
2.3.2. Địa hình địa thế
2.3.3. Khí hậu- thuỷ văn
2.3.4. Địa chất , thổ nhưỡng
2.3.5. Tài nguyên rừng
2.3.6. Điều kiện dân sinh – kinh tế - xã hội
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu
3.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Kế thừa các tài liệu cơ bản
3.4.2. Phương pháp chuyên gia
3.4.3. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.4. Phương pháp nghiên cứu thực vật học
3.4.5. Phương pháp nội nghiệp
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Các loài cây thuốc phát hiện được ở cộng đồng dân tộc Tày tại xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
4.2. Tri thức bản địa trong việc khai thác và sử dụng các loài cây thuốc trong một số bài thuốc của cộng đồng dân tộc Tày tại xã Khâu Tinh
4.3. Các loài thực vật được cộng đồng dân tộc Tày khai thác và sử dụng làm thuốc quan trọng cần được ưu tiên bảo tồn và nhân rộng
4.4. Đặc điểm hình thái và sinh thái học của một số cây thuốc cần được ưu tiên bảo tồn và nhân rộng ở cộng đồng dân tộc Tày
4.5. Tri thức bản địa về sử dụng một số loài thực vật được cộng đồng dân tộc Tày khai thác và sử dụng làm thuốc ở xã Khâu Tinh
4.6. Thuận lợi, khó khăn và các giải pháp trong việc bảo tồn và nhân rộng các loài cây thuốc, bài thuốc ở cộng đồng dân tộc Tày
4.6.1. Về khó khăn
4.6.2. Về thuận lợi
4.6.3. Một số giải pháp
Phần 5 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan