[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sử dụng phần mềm Tilemill xây dựng bản đồ điều tra khoanh vẽ hiện trạng sử dụng đất trên điện thoại di động phục vụ kiểm kê đất đai thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sử dụng phần mềm Tilemill xây dựng bản đồ điều tra khoanh vẽ hiện trạng sử dụng đất trên điện thoại di động phục vụ kiểm kê đất đai thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014
MỤC LỤC
Phần I. MỞ ĐẦU
Phần II. TỔNG QUAN CÁC TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lí luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai
2.2.1. Quy định của Luật Đất đai năm 2013
2.2.2. Khái niệm về thống kê, kiểm kê đất đai
2.2.3. Nội dung của thống kê, kiểm kê đất đai
2.2.4. Một số quy định về kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
2.3. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
2.3.1. Cơ sở toán học của bản đồ hiện trạng sử dụng đất quy định như sau
2.3.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được thành lập trên cơ sở biên tập, tổng hợp, khái quát hóa từ bản đồ kết quả điều tra kiểm kê đất.
2.3.3. Việc tổng hợp, khái quát hóa nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng cấp bảo đảm yêu cầu sau
2.3.4. Khi sử dụng phần mềm để biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số thì ngoài việc thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này, còn phải thực hiện theo các yêu cầu
2.4. Tổng quan một số phần mềm liên quan đến đề tài
2.4.1. Phần mềm Microstation SE
2.4.2. Phần mềm Tilemill
2.4.3. Phần mềm famis
2.4.4. Phần mềm Gcadas
2.5. Tình hình ứng dựng thông tin trong quản lý đất đai
2.5.1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai trên thế giới
2.5.2. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai ở Việt Nam
2.5.3. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai ở địa phương
2.6. Đánh giá chung về tổng quan tài liệu
Phần III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng , địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng phần mềm Tilemill xây dựng bản đồ điều tra khoanh vẽ hiện trạng sử dụng đất trên điện thoại di động phục vụ kiểm kê đất đai năm 2014
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu: Trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vỉnh Phúc
3.1.3. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội Thành phố Vĩnh Yên
3.2.2. Thực trạng công tác thống kê, kiểm kê đất đai và quản lý biến động
3.2.3. Ứng dụng phần mềm Tilemill và Vpmap xây dựng bản đồ điều tra khoanh vẽ
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Nội dung thực hiện kiểm kê đất đai 2014 tại thành phố Vĩnh Yên
3.3.2. Phương pháp thực hiện kiểm kê đất đai năm 2014 tài thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội Thành phố Vĩnh Yên
4.2. Thực trạng công tác thống kê, kiểm kê đất đai và quản lý biến động
4.3. Ứng dụng phần mềm Tilemill và VPmap xây dựng bản đồ điều tra khoanh vẽ
4.3.1. Quy trình thực hiện
4.3.2. Chạy phần mềm tilemill và xuất Mbtile
4.3.3. Sử dụng phần mềm VPMap trên nền điện thoại di động chạy nền Androi điều tra các khoanh đất biến động với sự hỗ trợ của hệ thống GPS toàn cầu
4.3.4. Xuất các khoanh biến động từ VPMap sang định dạng *.dgn
4.3.5. Chuyển đổi WGS84 sang VN2000
4.3.6. Cập nhật chỉnh lý trên bản đồ tổng tạo bản đồ khoanh đất bằng phần mềm Gcadas
4.3.7. Xuất bảng liệt kê khoanh đất
Phần V. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan