[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông từ Google Maps phục vụ công tác quy hoạch phát triển hạ tầng cơ sở địa bàn thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông từ Google Maps phục vụ công tác quy hoạch phát triển hạ tầng cơ sở địa bàn thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Các khái niệm có liên quan
2.1.1. Tổng quan về GIS - Geographic InFormation System
2.1.2. Cơ sở dữ liệu (CSDL)
2.2. Các phần mềm tin học chuyên ngành quản lí đất đai trong việc thành lập bản đồ
2.2.1. Phần mềm MapInfo
2.2.2. Phần mềm MicroStation
2.2.3. Phần mềm AutoCad
2.3. Ảnh viễn thám
2.3.1. Tổng quan về ảnh viễn thám
2.3.2. Phân loại ảnh viễn thám
2.4. Thư viện bản đồ số
2.4.1. Google Maps
2.4.2. Google Earth
2.4.3. Phần mềm Map Puzzle
2.5. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Tài nguyên - Môi trường
2.6. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.6.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.6.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra cơ bản
3.3.2. Hiện trạng giao thông thành phố Thái Nguyên
3.3.3. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông thành phố Thái Nguyên
3.3.4. Ứng dụng phần mềm MapInfo xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông Thành phố Thái Nguyên từ Google Maps
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ số
3.4.3. Phương pháp thống kê xử lí số liệu
3.4.4. Phương pháp đo GPS
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều tra cơ bản
4.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên
4.1.2. Khái quát về kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên
4.1.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.1.4. Hệ thống kết cấu hạ tầng
4.2. Hiện trạng giao thông TP. Thái Nguyên
4.2.1. Tổng quan hệ thống giao thông thành phố
4.2.2. Các tuyến xe buýt
4.2.3. Hệ thống giao thông liên vùng
4.3. Quy trình xây dựng CSDL giao thông thành phố Thái Nguyên
4.3.1. Thu thập thông tin dữ liệu
4.3.2. Phân tích nội dung dữ liệu
4.3.3. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
4.3.4. Xây dựng danh mục (data catalog)
4.3.5. Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu
4.3.6. Nhập dữ liệu
4.3.7. Biên tập dữ liệu
4.3.8. Kiểm tra sản phẩm
4.4. Ứng dụng phần mềm MapInfo xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông Thành phố Thái Nguyên từ Google Maps
4.4.1. Khai thác ảnh viễn thám từ Google Maps
4.4.2. Nắn ảnh viễn thám trong phần mềm MapInfo
4.4.3. Xây dựng và chuẩn hóa CSDL
4.4.4. Biên tập bản đồ hiện trạng giao thông thành phố Thái Nguyên.
4.4.5. Cập nhật biến động tuyến đường
4.4.6. Hoàn thiện bản đồ
4.5. Đánh giá kết quả đề tài
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan