[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xác định định lượng tổng hoạt độ anpha trong môi trường không khí, nước và đất phục vụ điều tra đánh giá môi trường

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xác định định lượng tổng hoạt độ anpha trong môi trường không khí, nước và đất phục vụ điều tra đánh giá môi trường
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG TỔNG HOẠT ĐỘ ANPHA TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ, NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở TRONG NƯỚC
I.1. Tình hình nghiên cứu áp dụng phương pháp xác định định lượng tổng hoạt độ anpha trên thế giới
I.2. Tình hình nghiên cứu áp dụng phương pháp xác định định lượng tổng hoạt độ anpha trong môi trường không khí, đất, nước ở nước ta
Chương II: NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP VÀ LỰA CHỌN CÁC THAM SỐ PHỤC VỤ CHO VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG TỔNG HOẠT ĐỘ Á
II.1. Cơ sở xác định định lượng tổng hoạt độ anpha
II.1.1. Phương pháp Modified Kusnetz
II.1.2. Phương pháp Roll
II.1.3. Phương pháp Modified Tsiroglou
II.1.4. Phương pháp xác định định lượng tổng hoạt độ anpha của con cháu thoron
II.2. Kết quả nghiên cứu lựa chọn các tham số đo
II.2.1. Kết quả lựa chọn thể tích lấy mẫu khí V và thời gian hút mẫu t
II.2.2. Kết quả lựa chọn phương pháp làm giàu mẫu, lấy mẫu xử lý mẫu trước khi đo
II.2.3. Kết quả lựa chọn thời gian phơi mẫu, thời gian đo
II.2.4. Kết quả xác định hiệu suất đo của khay nhấp nháy
Chương III: KẾT QUẢ ÁP DỤNG ĐO THỬ NGHIỆM
III.1. Kết quả áp dụng đo thử nghiệm trên đối tượng đất đá có chứa phóng xạ
III.1.1. Mô tả sơ lược khu vực nghiên cứu
III.1.2. Khối lượng, hạng mục công việc đã thực hiện
III.1.3. Kết quả đạt được
III.2. Kết quả áp dụng đo thử nghiệm trên đối tượng khoáng sản apatit có chứa phóng xạ
III.2.1. Mô tả sơ lược khu vực nghiên cứu
III.2.2. Khối lượng, hạng mục công việc đã thực hiện
III.2.3. Kết quả đạt được
III.3. Kết quả áp dụng đo thử nghiệm trên đối tượng cát sa khoáng ven biển
III.3.1. Mô tả sơ lược khu vực nghiên cứu
III.3.2. Khối lượng, hạng mục công việc đã thực hiện
III.3.3. Kết quả đạt được
III.4. Kết quả áp dụng đo thử nghiệm trên đối tượng khoáng sản than
III.4.1. Mô tả sơ lược khu vực nghiên cứu
III.4.2. Khối lượng, hạng mục công việc đã thực hiện
III.4.3. Kết quả đạt được
III.5. Tổng hợp đối sánh kết quả đo thử nghiệm, đánh giá hiệu quả của phương pháp
Chương IV: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ CHI PHÍ
IV.1. Sản phẩm của đề tài
IV.2. Tổng hợp khối lượng thực hiện
IV.3. Kinh phí thực hiện đề tài
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan