[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và ứng dụng thực tế các giải pháp kỹ thuật canh tác và quản lý tổng hợp một số sâu, bệnh hại chủ yếu trên cây hồ tiêu tại Đăk Nông

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và ứng dụng thực tế các giải pháp kỹ thuật canh tác và quản lý tổng hợp một số sâu, bệnh hại chủ yếu trên cây hồ tiêu tại Đăk Nông
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN CHÍNH CỦA BÁO CÁO
I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1. Các nghiên cứu về thành phần sâu bệnh hại hồ tiêu
2. Những nghiên cứu về bệnh chết nhanh
2.1. Triệu chứng bệnh
2.2. Xác định tác nhân gây bệnh
2.3. Qui luật phát sinh và lan truyền của bệnh
2.4. Một số đặc điểm sinh học
2.5. Phòng trừ bệnh
3. Những nghiên cứu về tuyến trùng sưng rễ (Meloidogyne incognita)
3.1. Triệu chứng bệnh
3.2. Đặc điểm sinh học
3.3. Các yếu tố sinh thái, môi trường ảnh hưởng đến mật độ tuyến trùng
3.4. Tập quán sinh sống và gây hại
3.5. Quá trình phát triển của bệnh
3.6. Các yếu tố lan truyền tuyến trùng ở hồ tiêu
3.7. Một số biện pháp phòng trừ
II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Vật liệu nghiên cứu
2. Nội dung nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Điều kiện tự nhiên, thực trạng sản xuất hồ tiêu, những biện pháp canh tác đang được áp dụng trong sản xuất hồ tiêu
2. Xác định các loại dịch hại chính trên cây hồ tiêu tại Đăk Nông
2.1. Thành phần sâu hại hồ tiêu
2.2. Thành phần bệnh hại hồ tiêu
3. Nghiên cứu bệnh chết nhanh cây hồ tiêu
3.1. Kết quả điều tra đồng ruộng
3.1.1. Triệu chứng bệnh chết nhanh
3.1.2. Mức độ gây hại của bệnh tại các vùng trồng khác nhau
3.1.3. Qui luật diễn biến của bệnh chết nhanh trên đồng ruộng
3.1.4. Kết quả điều tra bổ sung một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh, phát triển của bệnh chết nhanh trên đồng ruộng
3.2. Kết quả nghiên cứu trong phòng và nhà lưới
3.2.1. Kết quả phân tích một số nấm tồn tại trong đất
3.2.2. Nghiên cứu các phương pháp phân lập nấm Phytophthora hại hồ tiêu
3.2.3. Kết quả lây bệnh nhân tạo
3.2.4. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của nấm P. capsici
3.3. Nghiên cứu cây ký chủ của bệnh héo chết nhanh tại Đăk Nông
3.3.1. Điều tra thành phần cây ký chủ của nấm P. capsici
3.3.2. Mức độ gây hại của nấm P. capsici trên các cây ký chủ ở ĐakNông
3.3.3. Thành phần cây ký chủ của một số nấm Phytophthora khác tại ĐakNông
3.4. Kết quả nghiên cứu các biện pháp phòng trừ bệnh chết nhanh
3.4.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến bệnh chết nhanh
3.4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp sinh học đến bệnh chết nhanh
3.4.3. Biện pháp hoá học
4. Kết quả nghiên cứu về tuyến trùng hại rễ hồ tiêu
4.1. Kết quả phân tích tuyến trùng trong đất và rễ hồ tiêu
4.2. Diễn biến của bệnh vàng lá do tuyến trùng
4.3. Sự biến động mật độ tuyến trùng M. incognita trong đất và trong rễ tiêu theo thời gian
4.4. Mối tương quan giữa lượng mưa, mật độ tuyến trùng trong đất và tỷ lệ bệnh chết chậm
4.5. Số lượng bào nang và tuyến trùng M. incognita cái có trong nốt sần
4.6. Tỷ lệ nở trứng của M.incognita trong nước cất ở các độ pH khác nhau
4.7. Sự biến động mật độ M. incognita ở các tầng đất theo thời gian
4.8. Thành phần cây ký chủ của tuyến trùng Meloidogyne tại Đak Nông
4.9. Phòng trừ bệnh chết chậm bằng chế phẩm MT 1
4.10. Hiệu lực phòng trừ của thuốc đối với tuyến trùng Meloidogyne incognita trong đất và trong rễ hồ tiêu
5. Mô hình ứng dụng các giải pháp phòng trừ tổng hợp một số sâu bệnh hại chính trên cây hồ tiêu
5.1. Mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh chết nhanh trên cây tiêu
5.2. Mô hình phòng trừ tổng hợp một số dịch hại chính trên vườn tiêu
5.3. Hiệu quả kinh tế trong mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh chết nhanh trên cây tiêu
6. Tập huấn
6.1. Tập huấn cán bộ
6.2. Tập huấn nông dân
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
PHẦN CUỐI
[/tomtat]

Bài viết liên quan