[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Theo dõi tình hình mắc bệnh tiêu chảy trên đàn lợn con sau cai sữa (4-10 tuần tuổi) tại trại chăn nuôi Trần Đăng Phẩm xã Phúc Thuận huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Theo dõi tình hình mắc bệnh tiêu chảy trên đàn lợn con sau cai sữa (4-10 tuần tuổi) tại trại chăn nuôi Trần Đăng Phẩm xã Phúc Thuận huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Khái niệm chung về bệnh tiêu chảy
2.1.2. Nguyên nhân gây ra bệnh tiêu chảy
2.1.3. Cơ chế sinh bệnh
2.1.4. Triệu chứng
2.1.5. Bệnh tích
2.1.6. Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh tiêu chảy
2.1.7. Biện pháp phòng và trị tiêu chảy cho lợn
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2 Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp theo dõi
3.4.3. Phương pháp tính toán
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tình hình mắc bệnh tiêu chảy ở đàn lợn con sau cai sữa của trại
4.2.2. Ảnh hưởng của bệnh tiêu chảy đến khả năng sinh trưởng của lợn
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỂ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan