[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Theo dõi tình hình mắc bệnh CRD và biện pháp phòng trị trên đàn gà hậu bị tại trại bà Mùi thuộc xã Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Theo dõi tình hình mắc bệnh CRD và biện pháp phòng trị trên đàn gà hậu bị tại trại bà Mùi thuộc xã Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh lý, giải phẫu cơ quan hô hấp của gia cầm
2.1.2. Đặc tính chung của bệnh CRD ở gà
2.1.3. Nguồn gốc, đặc điểm của gà Hisex Brown
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và nước ngoài
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Xác định tỷ lệ nhiễm bệnh CRD của đàn gà thí nghiệm
3.4.2. Xác định bệnh tích của gà bị nhiễm CRD
3.4.3. Hiệu quả điều trị CRD bằng thuốc Tylosin
3.4.4. Ảnh hưởng của Tylosin đến tỷ lệ nuôi sống và sinh trưởng của gà
3.4.5. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung và phương pháp thực hiện
4.1.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tình hình nhiễm CRD trên đàn gà thí nghiệm
4.2.2. Bệnh tích của gà bị nhiễm CRD
4.2.3. Hiệu quả điều trị bệnh CRD của Tylosin
4.2.4. Ảnh hưởng của Tylosin trong phòng bệnh cho đàn gà thí nghiệm
4.2.5. Chi phí thuốc thú y điều trị bệnh CRD/1 gà
Phần 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan