[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực hiện công tác thống kê kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã Nhượng Bạn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Thực hiện công tác thống kê kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã Nhượng Bạn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015
MỤC LỤC
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Khái niệm về thống kê, kiểm kê đất đai
2.1.2. Nội dung của thống kê, kiểm kê đất đai
2.1.3. Cơ sở lí luận
2.1.4. Cơ sở pháp lý
2.2. Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai.
2.2.1. Quy định của Luật Đất đai năm 2013.
2.2.2. Quy định của Luật Đất đai năm 2013
2.2.3. Một số quy định về kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
2.3.2. Quy định về thời gian và sản phẩm của kết quả kiểm kê đất đai
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.1.3. Nội dung nghiên cứu
3.1.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã Nhượng Bạn
4.1.1. Vị trí địa lý
4.1.2. Điều kiện tự nhiên
4.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất tại xã Nhượng Bạn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn
4.2.1. Thực trạng kiểm kê tổng diện tích đất tự nhiên
4.2.2. Thực trạng kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng.
4.2.3. Thực trạng kiểm kê cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử dụng đất.
4.2.4. Thực trạng thống kê biến động đất đai tại Nhượng Bạn - Huyện Lộc Bình
4.2.5. Kết quả cập nhật biến động và xây dựng dữ liệu,thông tin thửa đất trên bản đồ địa chính
4.2.6. Kết quả xây dựng bản đồ ,kết quả điều tra
4.2.7. Thuận lợi khó khăn, trong việc thực hiện thống kê, kiểm kê thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan