[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực hiện công tác thống kê kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã Xuân Tình huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Thực hiện công tác thống kê kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã Xuân Tình huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Khái niệm về thống kê, kiểm kê đất đai
2.1.2. Nội dung của thống kê, kiểm kê đất đai
2.1.3. Cơ sở lí luận
2.1.4. Cơ sở pháp lý
2.2. Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
3.4.3. Phương pháp quản lý và khai thác hồ sơ địa chính
3.4.4. Phương pháp pháp chuyên gia
3.4.5. Phương pháp điều tra thực địa
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Xuân Tình
4.1.1. Vị trí địa lý
4.1.2. Điều kiện tự nhiên
4.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Thực trạng công tác thống kê, kiểm kê đất đai tại Xã Xuân Tình
4.2.1. Thực trạng thống kê, kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng
4.2.2. Thực trạng thống kê kiểm kê cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử dụng đất
4.3. Thực trạng thống kê biến động đất đai tại xã xuân tình huyện lộc bình
4.3.1. Tổng diện tích đất tự nhiên
4.3.2. Đất nông nghiệp
4.3.3. Đất lâm nghiệp
4.3.4. Đất chuyên dùng:
4.3.5. Biến động đất ở
4.3.6. Biến động đất chưa sử dụng
4.4. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính xã Xuân Tình – Huyện Lộc Bình – Tỉnh Lạng Sơn.
4.4.1. Công đoạn chuẩn bị
4.4.2. Thành lập bản đồ nền từ bản đồ địa chính
4.4.3. Nhân sao bản đồ nền và bản đồ địa chính, vạch tuyến khảo sát thực địa
4.4.4. Công tác ngoại nghiệp
4.4.6. Chạy sửa lỗi:
4.4.7. Tạo vùng Polygon và tô màu.
4.4.8. Tạo khung bản đồ (Sử dụng phần mềm lusmap để tạo khung cho bản đồ hiện trạng).
4.4.9. Tạo sơ đồ vị trí, chỉ dẫn hướng Bắc – Nam, bảng chú dẫn và biểu đồ cơ cấu loại đất
4.4.10. Biên tập bản đồ
4.5. Thuận lợi khó khăn, trong việc thực hiện thống kê, kiểm kê thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Xuân Tình
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan