[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại xã Ngọc Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại xã Ngọc Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lí luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.1.3. Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai
2.2. Tình hình kiểm kê đất đai ở Việt Nam, trên địa bàn một số địa phương trong nước
2.2.1. Tình hình kiểm kê đất đai ở Việt Nam
2.2.2. Tình hình kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.2.1. Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 4 năm 2015.
3.2.2. Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành thực hiện tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang trong năm 2014 và hoàn thành báo cáo tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.3.2. Xây dựng bản đồ điều tra đất đai cho xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.3.3. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.3.4. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cho xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.3.5. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp xây dựng bản đồ điều tra
3.4.4. Phương pháp so sánh, phân tích viết báo cáo
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả đánh giá sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Ngọc Linh
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội.
4.2. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
4.2.1. Xây dựng bản đồ điều tra khoanh vẽ.
4.2.2. Điều tra, khảo sát thực địa và chỉnh lý biến động.
4.2.3. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
4.3. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Ngọc Linh
4.3.1. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất năm 2014 của xã Ngọc Linh
4.3.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Ngọc Linh theo các chỉ tiêu kiểm kê đất đai
4.3.3. Tình hình biến động đất đai của xã Ngọc Linh giai đoạn 2010 – 2014 (biểu 12/TK…)
4.5. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
4.5.3. Giải pháp
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan