[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại xã Thanh Đức huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại xã Thanh Đức huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lí luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai.
2.2.1. Quy định của Luật Đất đai năm 2003
2.2.2. Quy định của Luật Đất đai năm 2013
2.2.3. Một số quy định về kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
2.3. Tình hình kiểm kê đất đai ở Việt Nam, trên địa bàn một số địa phương trong nước
2.3.1. Tình hình kiểm kê đất đai ở Việt Nam.
2.3.2. Tình hình kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.2.1. Thời gian nghiên cứu:
3.2.2. Địa điểm nghiên cứu:
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Thanh Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.3.2. Xây dựng bản đồ điều tra đất đai
3.3.3. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Thanh Đức
3.3.4. Đánh giá thực trạng sử dụng đất của xã Thanh Đức
3.3.5. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp xây dựng bản đồ điều tra
3.4.4. Phương pháp xây dựng bản đồ hiện trạng
3.4.5. Phương pháp xây dựng các biểu kiểm kê đất đai
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả đánh giá sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Thanh Đức
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội
4.2. Kết quả xây dựng bản đồ điều tra đất đai
4.2.1. Thu thập tài liệu
4.2.2. Xây dựng bản đồ khoanh vẽ từ các loại tài liệu thu thập được
4.3. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Thanh Đức
4.3.1. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
4.3.2. Xây dựng hệ thống bảng biểu theo quy định
4.4. Đánh giá thực trạng sử dụng đất của xã Thanh Đức
4.4.1. Thực trạng về tổng diện tích tự nhiên của xã Thanh Đức
4.4.2. Thực trạng sử dụng nhóm đất nông nghiệp
4.4.3. Thực trạng sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp
4.4.4. Thực trạng về tình hình sử dụng đất sai mục đích
4.4.5. Thực trạng về tình hình sử dụng đất theo đối tượng sử dụng và quản lý đất
4.5. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
4.5.3. Giải pháp
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHÁO
[/tomtat]

Bài viết liên quan