[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại xã Việt Lâm huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại xã Việt Lâm huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lí luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.1.3. Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai
2.2. Tình hình kiểm kê đất đai ở Việt Nam, trên địa bàn một số địa phương trong nước
2.2.1. Tình hình kiểm kê đất đai ở Việt Nam
2.2.2. Tình hình kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu.
3.2.1. Thời gian nghiên cứu
3.2.2. Địa điểm nghiên cứu:
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.3.2. Xây dựng bản đồ điều tra đất đai cho xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
3.3.3. Điều tra, khảo sát, đối soát và điều chỉnh biến động.
3.3.4. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cho xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
3.3.5. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
3.3.6. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong quá trình xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp xây dựng bản đồ điều tra
3.4.4. Phương pháp so sánh, phân tích viết báo cáo
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả đánh giá sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Việt Lâm
4.1.1. Điều kiện tự nhiên.
4.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội.
4.2. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
4.2.1. Xây dựng bản đồ khoanh đất từ các loại bản đồ đã thu thập
4.2.2. Điều tra, khảo sát, đối soát và điều chỉnh biến động
4.2.3. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
4.2.4. Xây dựng hệ thống bảng biểu theo quy định tại thông tư 28
4.3. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Việt Lâm
4.3.1. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất năm 2014 của xã Việt Lâm
4.3.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Việt Lâm theo các chỉ tiêu kiểm kê đất đai
4.3.3. Tình hình biến động đất đai của xã Việt Lâm giai đoạn 2010 – 2014 (biểu 12/TK…)
4.5. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
4.5.3. Giải pháp
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan