[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng mối hại gỗ trong các công trình xây dựng tại khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng mối hại gỗ trong các công trình xây dựng tại khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc điểm của mối hại gỗ
2.1.1. Tổ mối
2.1.2. Thức ăn của mối
2.1.3. Hình thái và chức năng của mối
2.1.4. Sự chia đàn và hình thành tổ mối
2.1.5. Cách thức xâm nhập của mối vào công trình
2.1.6. Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến mối
2.2. Tình hình mối hại gỗ trên thế giới và ở Việt Nam
2.3. Tình hình nghiên cứu về mối hại gỗ trên thế giới và ở Việt Nam
2.3.1. Tình hình nghiên cứu về mối hại gỗ trên thế giới
2.3.2. Tình hình nghiên cứu về mối hại gỗ ở Việt Nam
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.4.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên
2.4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.3. Phương pháp phân tích, xử lý và tổng hợp số liệu
3.4.4. Phương pháp đánh giá mức độ mối hại
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Lich sử phòng trừ mối hại gỗ tại khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa - Thái Nguyên
4.1.1. Lịch sử phòng mối cho các công trình xây dựng
4.1.2. Lịch sử phòng mối cho các cấu kiện gỗ
4.2. Thực trạng mối hại gỗ trong các công trình xây dựng tại khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
4.3. Kinh nghiệm trong phòng trừ mối của cán bộ khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa – Thái Nguyên
4.4. Giải pháp và kế hoạch phòng trừ mối hại gỗ tại khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa – Thái Nguyên
4.4.1. Giải pháp khắc phục tình trạng mối hại gỗ tại khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa – Thái Nguyên
4.4.2. Kế hoạch phòng trừ mối hại gỗ tại khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa – Thái Nguyên
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan