[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2013
MỤC LỤC
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2. Cơ sở khoa học của đề tài
2.3. Những quy định của pháp luật về đăng lý đất đai và cấp GCNQSD đất
2.4. Cơ sở pháp lý về Quyền sử dụng đất và công tác Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.5. Kết quả đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính
PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn
4.2. Thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn
4.3. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan