[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại xã Phúc Hà thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại xã Phúc Hà thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.1.2. Sơ lược về công tác giải phóng mặt bằng
2.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.3. Khái niệm và giải phóng mặt bằng
2.1.4. Sự cần thiết của công tác giải phóng mặt bằng
2.1.5. Yêu cầu của công tác giải phóng mặt bằng
2.1.5.1. Đảm bảo tiến độ nhanh chóng, kịp thời
2.1.5.2. Đảm bảo thực hiện công bằng, công khai, dân chủ
2.1.5.3. Đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan
2.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác giải phóng mặt bằng
2.1.6.1. Giá cả đất đai
2.1.6.2. Công tác vận động tuyên truyền
2.1.6.3. Khả năng sinh lợi của đất đai
2.1.6.4. Mức độ hoàn thiện của cở hạ tầng
2.1.6.5. Yếu tố chính trị
2.1.6.6. Những quy định của pháp luật
2.1.6.7. Công tác quản lý đất đai của địa phương
2.1.6.8. Tốc độ giải quyết thủ tục hành chính
2.1.6.9. Trình độ đội ngũ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
2.1.7. Quy trình thực hiện giải phóng mặt bằng và đền bù thiệt hại
2.1.8. Các quy định đền bù sau giải phóng mặt bằng
2.1.8.1. Bồi thường thiệt hại đất
2.1.8.3. Chính sách hỗ trợ
2.2. Sơ lược về tình hình giải phóng mặt bằng
2.2.1. Tình hình giải phóng mặt bằng trên thế giới
2.2.2. Tình hình giải phóng mặt bằng trong nước
2.2.3. Tình hình giải phóng mặt bằng tại tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng
3.1.2. Phạm vi
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.3.2.1. Điều tra, đánh giá trên cơ sở tài liệu có sẵn (tài liệu thứ cấp)
3.3.2.2. Điều tra, đánh giá trên cơ sở phỏng vấn theo bộ câu hỏi (tài liệu sơ cấp)
3.3.2.3. Tổng hợp, phân tích, đánh giá và nhận xét
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.4. Thủy văn
4.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.2.1. Tài nguyên đất
4.1.2.2. Tài nguyên nước
4.1.2.3. Tài nguyên rừng
4.1.2.4. Tài nguyên nhân văn
4.1.3. Thực trạng môi trường
4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.2.1.1. Tăng trưởng kinh tế
4.2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế
4.2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp
4.2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp – thủ công nghiệp
4.2.2.3. Khu vực kinh tế thương mại – dịch vụ
4.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.2.3.1. Dân số
4.2.3.2. Lao động, việc làm và thu nhập
4.2.4. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn
4.2.5. Thực trạng phát triển hạ tầng
4.2.5.1. Giao thông
4.2.5.2. Thủy lợi
4.2.5.3. Năng lượng
4.2.5.4. Bưu chính viễn thông
4.2.5.5. Cơ sở văn hóa
4.2.5.6. Cơ sở y tế
4.2.5.7. Cơ sở giáo dục – đào tạo
4.2.5.8. Cơ sở thể dục – thể thao
4.3. Tình hình sử dụng đất đai của xã Phúc Hà
4.3.1. Hiện trạng sử dụng đất
4.3.1.1. Đất nông nghiệp
4.3.1.2. Đất phi nông nghiệp
4.3.1.3. Đất chưa sử dụng
4.3.1.4. Đất ở nông thôn
4.3.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường, tính hợp lý và tồn tại của việc sử dụng đất
4.3.2.1. Hiệu quả
4.3.2.2. Tính hợp lý
4.3.2.3. Những tồn tại
4.4. Sơ lược về công tác quản lý đất đai của xã
4.4.1. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính
4.4.2. Tình hình giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
4.4.3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.4.4. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai
4.4.5. Tình hình quản lý tài chính về đất đai
4.4.6. Tình hình quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.4.7. Tình hình quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.4.8. Công tác thanh tra, kiểm tra
4.5. Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng và đền bù thiệt hại tại xã Phúc Hà
4.5.1. Những quy định chung của UBND tỉnh Thái Nguyên về quy hoạch giải phóng mặt bằng
4.5.2. Các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Hà năm 2010 – 2013
4.5.3. Khung giá đất của thành phố Thái Nguyên
4.6. Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của dự án “Đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ đổ thải đất đá giai đoạn II công ty TNHH MTV than Khánh Hòa”
4.6.2. Công tác bồi thường đất ở
4.6.3. Công tác bồi thường đất nông nghiệp
4.6.4. Công tác bồi thường cây cối hoa màu
4.6.5. Công tác bồi thường sản lượng trên đất nông nghiệp
4.6.6. Công tác bồi thường tài sản và vật kiến trúc
4.6.7. Các chính sách hỗ trợ sau thu hồi
4.6.8. Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng
4.6.9. Nhận xét của người dân về thực hiện giải phóng mặt bằng
4.7. Những thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
4.7.1. Thuận lợi
4.7.2. Khó khăn
4.7.3. Giải pháp khắc phục
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan