[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ (GIS) vào xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ (GIS) vào xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu
2.1.1. Khái niệm về CSDL đất đai
2.1.2. Các thành phần CSDL
2.2. Tổng quan về hệ thống hồ sơ địa chính
2.2.1. Khái niệm hệ thống hồ sơ địa chính
2.2.2. Nội dung hệ thống hồ sơ địa chính ở nước ta hiện nay
2.3. Một số phần mềm quản lý hồ sơ địa chính đang áp dụng ở Việt Nam
2.3.1. Phần mềm Microtasion [8]
2.3.2. Phần mềm Famis
2.3.3. Phần mềm ViLIS
2.4. Thực trạng công tác quản lý hồ sơ địa chính tại tỉnh Bắc Giang
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại xã Phúc Sơn - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang
3.3.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai tại xã Phúc Sơn - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang
3.3.3. Thành lập cơ sở dữ liệu địa chính bằng hệ thống phần mềm ViLIS tại xã Phúc Sơn - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang
3.3.4. Khai thác cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý hồ sơ địa chính bằng phần mềm ViLIS tại địa phương
3.3.5. Nhận xét và đánh giá kết quả việc ứng dụng phần mềm ViLIS
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
3.4.3. Phương pháp thành lập bản đồ bằng hệ thống phần mềm Microstation SE, Famis và ViLIS
3.4.4. Phương pháp quản lý và khai thác hồ sơ địa chính
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội
4.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014
4.2.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai trong những năm gần đây
4.3. Thành lập cơ sở dữ liệu địa chính bằng hệ thống phần mềm ViLIS trên địa bàn xã Phúc Sơn - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang
4.3.1. Thu thập dữ liệu
4.3.2. Thành lập cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm Microstation SE
4.3.3. Thành lập cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm Famis
4.3.4. Thành lập cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ViLIS
4.4. Khai thác cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý hồ sơ địa chính bằng phần mềm ViLIS tại địa phương
4.4.1. Đăng ký đất đai và lập hồ sơ địa chính
4.4.2. Phục vụ đăng ký biến động và quản lý biến động
4.4.3. Tra cứu tìm kiếm thông tin
4.5. Nhận xét và đánh giá kết quả việc ứng dụng công nghệ phần mềm ViLIS
4.6. Biện pháp khắc phục
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan