[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ GPS thành lập lưới khống chế địa chính đo vẽ tại xã Liên Hòa huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ GPS thành lập lưới khống chế địa chính đo vẽ tại xã Liên Hòa huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Lịch sử ra đời và phát triển của hệ thống định vị toàn cầu GPS
2.1.1. Lịch sử ra đời
2.1.2. Cấu tạo của hệ thống định vị toàn cầu
2.2. Hệ tọa độ WGS - 84 và các phương pháp đo GPS
2.2.1. Hệ toạ độ WGS - 84
2.2.2. Các phương pháp đo GPS
2.3. Các nguồn sai số chủ yếu trong kết quả đo GPS
2.3.1. Sai số của đồng hồ
2.3.2. Sai số của quỹ đạo vệ tinh
2.3.3. sai số do khúc xạ tầng điện ly
2.3.4. Sai số do khúc xạ tầng đối lưu
2.3.5. Sai số do nhiễu của tín hiệu vệ tinh
2.4. Các phương pháp xây dựng lưới cơ bản
2.4.1. Phương pháp đường chuyền
2.4.2. Phương pháp tam giác
2.4.3. Phương pháp lưới GPS
2.5. Các ứng dụng của GPS trong trắc địa
2.5.1. Xây dựng lưới khống chế mặt bằng
2.5.2. GPS phục vụ đo vẽ địa chính
2.5.3. GPS phục vụ trắc địa công trình
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Liên Hòa - huyện lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc
3.3.2. Xây dựng lưới khống chế địa chính đo vẽ bằng công nghệ GPS
3.3.3. Thuận lợi và khó khăn khi xây dựng lưới GPS tại xã Liên Hòa
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
4.1.1. Vị trí địa lý
4.1.2. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã Liên Hòa - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc
4.2. Xây dựng lưới khống chế địa chính đo vẽ bằng công nghệ GPS
4.2.1. Công tác chuẩn bị
4.2.2. Chôn mốc
4.2.3. Ngoại nghiệp
4.2.4. Nội nghiệp
4.2.5. Thành quả tính toán bình sai lưới khống chế đo vẽ xã Liên Hòa - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc
4.2.6. Kiểm tra, nghiệm thu kết quả
4.3. Thuận lợi và khó khăn khi xây dựng lưới GPS tại xã Liên Hòa
4.3.1. Thuận lợi
4.3.2. Khó khăn
4.3.3. Giải pháp khắc phục
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan