[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ GPS trong công tác thành lập lưới khống chế cơ sở mặt bằng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ GPS trong công tác thành lập lưới khống chế cơ sở mặt bằng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. TỔNG QUAN VỀ GPS - Navigation Satellite Timing And Ranging Globol positioning Sytem (Navstar GPS)
2.1.1. Đoạn không gian (space Segment)
2.1.2. Đoạn điều khiển (Control Segment)
2.1.3. Đoạn sử dụng (User segment)
2.1.4. Các hệ tọa độ được sử dụng trong công nghệ GPS
2.2. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO GPS
2.2.1. Đo khoảng cách giả theo C/A – code và P – code
2.2.2. Đo khoảng cách giả theo pha sóng tải
2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO GPS
2.3.1. Đo GPS tuyệt đối (Absolute Positioning)
2.3.2. Đo GPS tương đối (Relative Positioning)
2.3.3. Đo GPS vi phân DGPS (Differential – GPS)
2.4. CÁC LOẠI SAI SỐ TRONG ĐO GPS
2.4.1. Sai số đồng hồ (Clock Error)
2.4.2. Sai số do quỹ đạo vệ tinh
2.4.3. Ảnh hưởng của tầng điện ly và tầng đối lưu
2.4.4. Tầm nhìn vệ tinh và sự trượt chu kỳ (Cycle slips)
2.4.5. Sai số do phản xạ đa đường dẫn (Multipath)
2.4.6. Sự suy giảm độ chính xác (DOPS) do đồ hình vệ tinh
2.4.7. Sai số tâm pha của anten
2.4.8. Các sai số do người đo
2.5. THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ THEO CÔNG NGHỆ GPS
2.5.1. Đặc điểm chung
2.5.2. Trình tự các bước xây dựng lưới đo vệ tinh
2.5.3. Yêu cầu kĩ thuật lưới GPS
2.5.4. Thiết kế đồ hình lưới và phương thức liên kết lưới
2.6. NHỮNG NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý TRONG THỰC TẾ THIẾT KẾ LƯỚI
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.3.1. Điều tra cơ bản
3.3.2. Thành lập lưới khống chế bằng công nghệ GPS
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4.1. Phương pháp thu thập và nghiên cứu tài liệu.
3.4.2. Phương pháp khảo sát thực địa
3.4.3. Phương pháp bản đồ
3.4.4. Phương pháp đo GPS tĩnh
3.4.5. Phương pháp sử dụng phần mềm
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. ĐIỀU TRA CƠ BẢN
4.1.1. Giới thiệu chung
4.1.2. Điều kiện tự nhiên
4.1.3. Điều kiện kinh tế, xã hội
4.1.4. Tình hình quản lý sử dụng đất đai
4.2. THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG
4.2.1. Thu thập tài liệu
4.2.2. Khảo sát khu đo, thiết kế sơ bộ lưới
4.2.3. Chọn điểm và chôn mốc ngoài thực địa
4.2.4. Lập lịch và đo đạc ngoài thực địa
4.2.5. Trút số liệu từ máy thu sang máy tính
4.2.6. Xử lý và bình sai số liệu đo GPS bằng TBC V2.7
4.2.7. Biên tập hệ thống bảng, biểu theo quy định
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan