[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ GIS trong đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo FAO trên địa bàn xã Hồng Thái Đông thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ GIS trong đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo FAO trên địa bàn xã Hồng Thái Đông thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở pháp lý
2.2. Cơ sở khoa học
2.2.1. Nội dung liên quan đến đánh giá đất
2.2.2. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Các nghiên cứu ở Việt Nam
2.3.2. Các nghiên cứu trên Thế Giới
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Phạm vi không gian
3.2.2. Phạm vi thời gian
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất
3.4.3. Phương pháp ứng dụng GIS trong đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan