[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 mảnh bản đồ số 59 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 mảnh bản đồ số 59 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Bản đồ địa chính
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và Nội dung bản đồ địa chính
2.1.2.1. Các yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính
2.1.2.2. Bản đồ địa chính là tài liệu chủ yếu trong bộ hồ sơ địa chính
2.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính
2.1.4. Lưới chiếu Gauss – Kruger
2.1.5. Phép chiếu UTM
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính
2.2. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay
2.2.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính
2.2.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc
2.3. Thành lập lưới khống chế trắc địa
2.3.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính
2.3.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ
2.3.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ
2.4. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ
2.4.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu
2.4.1.1. Phương pháp đo toạ độ cực các điểm chi tiết
2.4.1.2. Phương pháp tính toạ độ điểm chi tiết
2.4.2. Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử
2.4.2.1. Đặc điểm và chức năng của máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ chi tiết
2.4.2.2. Quy trình đo vẽ chi tiết và sử lý số liệu tại máy toàn đạc điện tử
2.5. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính
2.5.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office
2.5.2. Phần mềm famis
2.5.2.1. Giới thiệu chung
2.5.2.2. Các chức năng của phần mềm FAMIS
2.5.2.3. Các chức năng làm việc với số liệu đo đạc mặt đất
2.5.2.4. Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính
2.5.2.5. Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Vô Tranh
3.3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
3.3.1.3. Tình hình quản lý đất đai của xã
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ
3.4.2.1. Công tác ngoại nghiệp
3.3.2.2. Công tác nội nghiệp
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính xã từ số liệu đo chi tiết
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích sử lý số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Vô Tranh
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Khí hậu
4.1.1.4. Địa hình địa mạo
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
4.1.2.1. Dân số, lao động
4.1.2.2. Cơ sở hạ tầng
4.1.2.3. Văn hóa, giáo dục, y tế
4.1.3 Tình hình quản lý sử dụng đất đai xã Vô Tranh
4.1.3.1 Hiện trạng quỹ đất
4.1.3.2 : Tình hình quản lý đất đai
4.1.3.3. Những tài liệu phục vụ cho công tác thành lập bản đồ địa chính
4.2. Thành lập lưới kinh vĩ
4.2.1. Công tác ngoại ngiệp
4.2.1.1. Công tác chuẩn bị
4.2.1.2. Chọn điểm, đóng cọc, thông hướng
4.2.1.3. Công tác đo GPS
4.2.2. Công tác nội nghiệp
4.2.2.1. Nhập số liệu đo được từ thực địa vào máy tính
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation, Famis
4.3.1. Đo vẽ chi tiết
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS và Microstation thành lập bản đồ địa chính
4.3.2.1. Nhập số liệu đo
4.3.2.2. Hiển thị sửa chữa số liệu đo
4.3.2.3. Thành lập bản vẽ
4.3.2.6. Chia mảnh bản đồ
4.3.2.7. Thực hiện trên 1 mảnh bản đồ được tiến hành như sau
4.3.2.8. Kiểm tra kết quả đo
4.2.2.9. In bản đồ
4.3.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan