[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng nhiễm khuẩn trên bệnh nhi Lơ xê mi cấp sau điều trị hóa chất

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng nhiễm khuẩn trên bệnh nhi Lơ xê mi cấp sau điều trị hóa chất
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về bệnh lơ - xê - mi cấp ở trẻ em
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Nguyên nhân gây bệnh
1.1.3. Chẩn đoán
1.1.4. Phân loại
1.2. Điều trị
1.2.1. Mục đích điều trị
1.2.2. Nguyên tắc điều trị
1.3. Biến chứng nhiễm trùng sau điều trị hóa chất
1.4. Tình hình nghiên cứu LXMc tại Việt Nam
1.5. Quy trình chăm sóc bệnh nhân lơ - xê - mi cấp ở trẻ em
1.5.1. Vai trò của điều dưỡng viên
1.5.2. Quy trình chăm sóc bệnh nhân
1.5.2.1. Nhận định
1.5.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng:
1.5.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
1.5.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
1.5.2.5. Lượng giá
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Tiêu chuẩn chọn mẫu
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.3. Các tiêu chuẩn đánh giá
2.2.4. Phương tiện và vật liệu nghiên cứu
2.2.5. Xử lí số liệu
2.2.6. Đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung
3.1.1. Giới tính
3.1.2. Tuổi
3.1.3. Nơi sống
3.1.4. Thời gian điều trị tấn công sau chẩn đoán
3.2. Đánh giá t thực trạng nhiễm khuẩn sau điều trị
3.2.1.1. Sốt
3.2.1.2. Bảng chăm sóc BN sốt
3.2.2. Tình trạng nhiễm khuẩn sau điều trị lâm sàng
3.2.3. Kết quả xét nghiệm
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Giới tính
4.2. Tuổi
4.3. Nơi sống
4.4. Thời gian điều trị sau chẩn đoán
4.5. Sốt
4.6. Tình trạng nhiễm khuẩn
4.7. Kết quả xét nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan