[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng phá thai những phụ nữ chưa sinh con tại trung tâm kế hoạch hóa gia đình bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng phá thai những phụ nữ chưa sinh con tại trung tâm kế hoạch hóa gia đình bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Sự thay đổi của tử cung khi có thai
1.1.1 Thân tử cung
1.1.2 Cổ tử cung
1.1.3 Thay đổi của cổ tử cung khi có thai
1.1.4 Sự phát triển của phôi thai
1.2. Các phương pháp tính tuổi thai
1.2.1. Dựa vào ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng
1.2.2 Dựa vào siêu âm
1.2.3 Dựa vào chiều cao tử cung
1.3 Các phương pháp phá thai
1.3.1 Phá thai ngoại khoa
1.3.2 Phá thai nội khoa
1.4 Tổng quan giữaProstaglandin, Mifepristone vàMisopostol
1.4.1 Prostaglandin
1.4.2 Misoprostol
1.4.3 Mifepristone (RU 486)
1.5 Tình hình phá thai
1.5.1 Tình hình phá thai trên thế giới:
1.5.2 Thực trạng phá thai ở Việt Nam
1.6 Các bước tư vấn cho phụ nữ muốn phá thai
1.7 Quy cách phụ bác sĩ hút thai và chăm sóc thai phụ sau khi đình chỉ thai
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1 Đối tượng nghiên cứu
1.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh án
1.1.2 Tiêu chuẩn loại
1.1.3 Địa điểm và thời gian nghiên cứu
1.2 Phương pháp nghiên cứu
1.2.1 Thiết kế nghiên cứu
1.2.2 Phương pháp chọn cỡ mẫu
1.2.3 Các biến số nghiên cứu
1.2.4 Các sai số và cách không chế
1.2.5 Công cụ thu thập số liệu
1.3 Xử lý và phân tích số liệu
1.4 Đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1.1 Đặc điểm đối tượng chưa sinh con đến phá thai
1.1.1 Đặc điểm về tuổi
1.1.2 Đặc điểm về học vấn
1.2 Đặc điểm về nghề nghiệp
1.1.4 Đặc điểm về nơi ở
1.1.5 Tình trạng hôn nhân
1.1.6 Lý do phá thai
1.1.7 Số lầnphá thai
1.1.8 Thời gian phá thai gần nhất
1.2 Thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai của các phụ nữ chưa sinh con.
1.2.1 Các biện pháp tránh thai đã dùng đã sử dụng
1.2.2 Biện pháp thai đã dùng lần này
1.2.3 Nguồn thông tin về các biện pháp tránh thai của đối tượng nghiên cứu
1.2.4 Tuổi thai tính theo kỳ kinh cuối
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
1.1 Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
1.1.1 Nhóm tuổi
1.1.2 Trình độ học vấn
1.1.3 Nghề nghiệp
1.1.4 Nơi ở
1.1.5 Tình trạng hôn nhân
1.1.6 Tuổi thai
1.1.7 Lý do phá thai
1.1.8 Số lần phá thai và thời gian phá thai gần nhất
1.2 Thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai ở những phụ nữ chưa sinh con
1.2.1 Các biện pháp thường sử dụng
1.2.2 Biện pháp sử dụng lần này
1.2.3 Nguồn thông tin về các biện pháp tránh thai mà đối tượng nghiên cứu có được
1.2.4 Tuổi thai tính theo siêu âm
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
2. Thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai
KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan