[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng sử dụng các phương tiện tránh thai lâm sàng tại Hà Nội và Hòa Bình năm 2010

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng sử dụng các phương tiện tránh thai lâm sàng tại Hà Nội và Hòa Bình năm 2010
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Một số khái niệm
1.1.1 Kế hoạch hóa gia đình
1.1.2 Biện pháp tránh thai
1.2 Lịch sử phát triển của các biện pháp tránh thai trên thế giới
1.3 Tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai tại Việt Nam
1.4 Các biện pháp tránh thai lâm sàng phổ biến và một số nghiên cứu về sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng tại Việt Nam
1.4.1 Các biện pháp tránh thai lâm sàng phổ biến tại Việt Nam
1.4.2 Một số kết quả nghiên cứu về sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng tại Việt Nam
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu
2.1.2 Địa điểm nghiên cứu
2.1.3 Thời gian nghiên cứu
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Thiết kế nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp chọn mẫu và cách xác định cỡ mẫu
2.3 Phương pháp thu thập thông tin
2.3.1 Công cụ thu thập thông tin
2.3.2 Kỹ thuật thu thập thông tin
2.3.3 Người thu thập thông tin: điều tra viên.
2.3.4 Tổ chức thu thập thông tin tại địa phương
2.4 Các chỉ số, biến số nghiên cứu
2.5 Phương pháp xử lý số liệu
2.6 Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
2.7 Các biện pháp khống chế sai số
2.8 Hạn chế của nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Thực trạng sử dụng các BPTT lâm sàng tại Hà Nội và Hòa Bình
3.2 Một số yếu tố ảnh hưởng và tác động đến việc sử dụng các BPTT lâm sàng
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1 Thông tin chung về đối tượng:
4.2 Bàn luận về thực trạng sử dụng các BPTT lâm sàng tại Hà Nội và Hòa Bình
4.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các BPTT lâm sàng
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan