[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và yếu tố liên quan chấn thương mắt do tai nạn giao thông tại phòng trực cấp cứu bệnh viện mắt Trung ương

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và yếu tố liên quan chấn thương mắt do tai nạn giao thông tại phòng trực cấp cứu bệnh viện mắt Trung ương
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC VIẾT TẮT
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Những hiểu biết về tai nạn giao thông:
1.2. Các loại tai nạn giao thông
1.3. Nguyên nhân và điều kiện xảy ra tai nạn giao thông đường bộ
1.3.1. Người điều khiển phương tiện
1.3.2. Phương tiện tham gia giao thông
1.3.3. Cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông
1.4. Các tai nạn thương tích tại mắt do tai nạn giao thông
1.4.1 Chấn thương mi mắt và lệ bộ
1.4.2. Chấn thương nhãn cầu
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
2.1.1.Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Loại hình nghiên cứu
2.2.2. Phương tiện nghiên cứu
2.2.3. Cách thức nghiên cứu
2.3. Xử lý và phân tích số liệu
2.4. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm bệnh nhân
3.1.1. Phân bố bệnh nhân theo giới
3.1.2. Đặc điểm bệnh nhân theo nhóm tuổi
3.1.3. Đặc điểm trình độ văn hóa
3.1.4. Đặc điểm bệnh nhân theo nhóm nghề nghiệp
3.2. Đặc điểm của các tai nạn:
3.2.1. Phân bố địa điểm xảy ra tai nạn
3.2.2. Tình trạng đội mũ bảo hiểm
3.2.3. Đặc điểm các nhóm phương tiện gây tai nạn
3.2.4. Tình trạng sử dụng rượu bia:
3.3. Đặc điểm tai nạn thương tích tại mắt:
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm bệnh nhân
4.1.1. Phân bố bệnh nhân theo giới
4.1.2. Đặc điểm bệnh nhân theo nhóm tuổi
4.1.3. Đặc điểm trình độ văn hóa
4.1.4. Đặc điểm bệnh nhân theo nhóm nghề nghiệp
4.2. Đặc điểm của các tai nạn:
4.2.1. Phân bố địa điểm xảy ra tai nạn
4.2.2. Tình trạng đội mũ bảo hiểm
4.2.3. Đặc điểm các nhóm phương tiện gây tai nạn
4.2.4. Tình trạng sử dụng rượu bia
4.3. Đặc điểm tai nạn thương tích tại mắt
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
CHƯƠNG 6: KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan