[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng vệ sinh môi trường và công tác quản lý chất thải tại công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2011

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng vệ sinh môi trường và công tác quản lý chất thải tại công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2011
MỤC LỤC
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1 Môi trường và bảo vệ môi trường.
1.2 Chất thải và quản lý chất thải.
1.2.1 Định nghĩa và phân loại chất thải. [20, 22, 33, 34, 43]
1.2.2 Quản lý chất thải.
1.3 Ảnh hưởng của chất thải tới con người và tình hình quản lý chất thải tại các KCN
1.4 Thực trạng quản lý chất thải tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Dương
1.4.1 Giới thiệu chung.
1.4.2 Quy trình sản xuất bia.
1.4.3 Hiện trạng môi trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
1.5 Tình hình xử lý chất thải tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
1.5.1 Xử lý khí thải.
1.5.2 Xử lý nước thải.
1.5.3 Xử lý chất thải rắn. [2, 5, 15]
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu.
2.1.1 Đối tượng.
2.1.2 Địa điểm nghiên cứu:
2.1.3 Thời gian nghiên cứu
2.2 Phương pháp nghiên cứu.
2.2.1 Thiết kế nghiên cứu.
2.2.2 Phương pháp chọn mẫu.
2.3 Nội dung và các chỉ số nghiên cứu.
2.3.1 Nội dung nghiên cứu.
2.3.2 Các chỉ số nghiên cứu.
2.4 Phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin.
2.5 Phương pháp xử lý số liệu nghiên cứu:
2.6 Tổ chức nghiên cứu.
2.7 Đạo đức nghiên cứu.
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Kết quả điều tra khảo sát hệ thống nước thải tại Công ty.
3.1.1 Nguồn gốc và thành phần của nước thải trong quá trình sản xuất bia.
3.1.2 Tính chất nước thải.
3.2 Kết quả chỉ tiêu vi sinh vật.
3.3 Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị.
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1 Những yếu tố ảnh hưởng tới các chỉ tiêu vệ sinh nước thải.
4.2 Thực trạng về các chỉ tiêu nước thải tại Công ty Bia.
4.3 Hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải của Công ty.
4.4 Hiệu quả từ việc cung cấp thiết bị lao động cho công nhân viên.
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan