[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng xuống sữa của sản phụ sau đẻ tại khoa sản thường - Bệnh viện phụ sản trung ương năm 2013 và một số yếu tố liên quan

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng xuống sữa của sản phụ sau đẻ tại khoa sản thường - Bệnh viện phụ sản trung ương năm 2013 và một số yếu tố liên quan
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giải phẫu học tuyến vú
1.1.1. Hình thể ngoài
1.1.2. Cấu tạo
1.2. Sự thay đổi của vú qua các thời kỳ
1.2.1. Tuyến vú lúc dậy thì
1.2.2. Tuyến vú trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt
1.2.3. Tuyến vú khi có thai
1.3. Sinh lý tiết sữa
1.3.1. Đặc điểm
1.3.2. Cơ chế xuống sữa
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự xuống sữa
1.4. Các nghiên cứu tại Việt Nam và trên thế giới
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn mẫu
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Thời gian nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.5. Cỡ mẫu - kỹ thuật chọn mẫu nghiên cứu
2.5.1. Cỡ mẫu nghiên cứu
2.5.2. Kỹ thuật chọn mẫu nghiên cứu
2.6. Nội dung, các biến số/chỉ số và phương pháp thu thập thông tin
2.6.1. Nội dung, các biến số/chỉ số nghiên cứu
2.6.2. Phương pháp và công cụ thu thập thông tin
2.6.3. Nghiên cứu viên
2.7. Sai số và cách khống chế
2.8. Xử lý số liệu
2.9. Đạo đức nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Tuổi của đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu
3.1.3. Trình độ văn hóa của đối tượng nghiên cứu
3.1.4. Tiền sử sản khoa
3.1.5. Thời gian chuyển dạ
3.1.6. Cách đẻ
3.1.7. Trọng lượng thai
3.2. Tình trạng xuống sữa
3.2.1. Thời điểm xuống sữa
3.2.2. So sánh thời điểm xuống sữa của người con so và con rạ
3.2.3. So sánh thời điểm xuống sữa của sản phụ đẻ thường và mổ đẻ
3.2.4. Đặc điểm của xuống sữa
3.3. Các yếu tố liên quan đến sự xuống sữa ở sản phụ đẻ thường
3.3.1. Bú sớm và xuống sữa
3.3.2. Bú thường xuyên và xuống sữa
3.3.3. Dinh dưỡng và xuống sữa
3.3.4. Nghỉ ngơi và xuống sữa
3.3.5. Sử dụng sản phẩm hỗ trợ xuống sữa và xuống sữa
3.3.6. Tư vấn trước sinh và xuống sữa
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
4.2. Tình trạng xuống sữa
4.2.1. Thời điểm xuống sữa
4.2.2. Đặc điểm của xuống sữa
4.3. Các yếu tố liên quan đến sự xuống sữa ở sản phụ đẻ thường
4.3.1. Bú sớm, bú thường xuyên và xuống sữa
4.3.2. Dinh dưỡng và xuống sữa
4.3.3. Nghỉ ngơi và xuống sữa
4.3.4. Sử dụng sản phẩm hỗ trợ xuống sữa và xuống sữa
4.3.5. Tư vấn trước sinh và xuống sữa
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan