[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng về phân loại và xử lý ban đầu bệnh nhân suy hô hấp cấp tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn 01/2011-10/2011

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng về phân loại và xử lý ban đầu bệnh nhân suy hô hấp cấp tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn 01/2011-10/2011
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Sinh lý hô hấp: Chức năng thông khí phổi
1.1.1 Các động tác hô hấp
1.1.2 Các thể tích và dung tích thở
1.2 Đại cương về suy hô hấp
1.3 Nguyên nhân suy hô hấp cấp
1.3.1 SHHC do những nguyên nhân tại cơ quan hô hấp
1.3.2 SHHC do những nguyên nhân ngoài cơ quan hô hấp
1.4 Chẩn đoán
1.4.1 Chẩn đoán xác định
1.4.2 Chẩn đoán mức độ
1.5 Xử trí cấp cứu ban đầu
1.5.1 Đảm bảo đường thở
1.5.2 Oxy liệu pháp
1.5.3 Thông khí nhân tạo
1.5.4 Điều trị thuốc
1.6. Vấn đề điều dưỡng
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Địa điểm nghiên cứu - thời gian nghiên cứu
2.2 Đối tượng nghiên cứu
2.2.1 Tiêu chuẩn chọn
2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ
2.3 Phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Thiết kế nghiên cứu
2.3.2 Cỡ mẫu
2.3.3 Chọn mẫu
2.4. Công cụ nghiên cứu
2.5 Nội dung nghiên cứu
2.5.1 Nghiên cứu phân loại, xử trí ban đầu bệnh nhân suy hô hấp cấp
2.5.2 Nghiên cứu nguyên nhân và một số yếu tố liên quan
2.6 Các bước tiến hành
2.7 Hạn chế sai số
2.8 Xử lý số liệu
2.9Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.2 Đánh giá phân loại, xử trí ban đầu bệnh nhân suy hô hấp cấp
3.3 Nguyên nhân và các yếu tố liên quan
CHƯƠNG 4 : BÀN LUẬN
4.1 Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.1.1 Tuồi
4.1.2 Giới
4.1.3 Nghề nghiệp
4.2 Phân loại, xử trí ban đầu bệnh nhân suy hô hấp cấp
4.2.1 Mức độ suy hô hấp theo lâm sàng
4.2.2 Mức độ suy hô hấp theo khí máu
4.2.3 Xử trí
4.3 Nguyên nhân và một số yếu tố liên quan.
4.3.1 Nguyên nhân suy hô hấp cấp
4.3.2 Một số yếu tố liên quan
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan