[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình trạng đau sau khi tiến hành một số thủ thuật chăm sóc trên người bệnh tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Tình trạng đau sau khi tiến hành một số thủ thuật chăm sóc trên người bệnh tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số đặc điểm về đau
1.1.1. Khái niệm về đau
1.1.2. Sinh lý đau và các đáp ứng của cơ thể với đau
1.1.3. Thang điểm đánh giá mức độ đau
1.1.4. Phân loại đau
1.1.5. Các nghiên cứu về đau
1.2. Một số đặc điểm của gãy xương
1.2.1. Khái niệm gãy xương
1.2.2. Nguyên nhân gãy xương
1.2.3. Phân loại gãy xương
1.2.4. Biểu hiện khi bị gãy xương
1.2.5. Nguyên nhân và ảnh hưởng của đau trên bệnh nhân gãy xương
1.3. Các thủ thuật chăm sóc thực hiện trên người bệnh bị gãy xương
1.3.1. Đo dấu hiệu sinh tồn
1.3.2. Tiêm truyền
1.3.3. Thay băng vết thương
1.3.4. Chăm sóc dẫn lưu
1.3.5. Các động tác có sự trợ giúp của điều dưỡng
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Đối tượng nghiên cứu
2.3.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.3.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Thiết kế nghiên cứu
2.4.2. Cỡ mẫu
2.4.3. Nội dung nghiên cứu và các biến số nghiên cứu
Thang Long University Library
2.4.4. Phương pháp và công cụ thu thập số liệu
2.5. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
2.6. Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
3.1.1. Tuổi
3.1.2. Giới tính
3.1.3. Bệnh mạn tính
3.1.4. Phân loại gãy xương
3.2. Điểm đau của bệnh nhân theo từng thủ thuật
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
4.1.1. Tuổi
4.1.2. Giới tính
4.1.3. Phân loại gãy xương
4.2. Mức độ đau của các thủ thuật chăm sóc
4.2.1. Mức độ đau nói chung của các thủ thuật
4.2.2. Mức độ đau của các bước thủ thuật
4.3. Ý nghĩa của nghiên cứu và một số biện pháp giảm đau trên lâm sàng
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
5.1. Một số đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
5.2. Mức độ đau liên quan đến thủ thuật chăm sóc
KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan