[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình trạng rối loạn Lipid máu và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân tăng huyết áp tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

[/kythuat]
[tomtat]
Tình trạng rối loạn Lipid máu và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân tăng huyết áp tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đại cương tăng huyết áp nguyên phát
1.1.1. Định nghĩa tăng huyết áp
1.1.2. Cơ chế tăng huyết áp
1.1.3. Các yếu tố thuận lợi của tăng huyết áp
1.1.4. Phân độ và phân loại tăng huyết áp
1.1.5. Biến chứng của THA
1.2. Rối loạn mỡ máu và chế độ ăn
1.2.1. Định nghĩa rối loạn lipid máu
1.2.2. Các dạng và vai trò của rối loạn lipid máu
1.2.3. Nguyên nhân gây rối loan lipid máu
1.2.4. Phân loại rối loạn lipid máu
1.2.5. Điều trị tăng lipid máu cụ thể
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
1.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
1.1.3. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Cỡ mẫu lựa chọn
2.2.2. Thiết kế nghiên cứu
2.2.3. Các biến số nghiên cứu
2.2.4. Mô tả các biến số
2.2.5. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.6. Chỉ số đánh giá
2.3. Xử lý số liệu
2.4. Đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
3.2. Liên quan giữa tăng huyết áp và tăng lipid máu
3.3. Liên quan giữa tăng lipid máu và một số yếu tố nguy cơ
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm đối tuợng nghiên cứu
4.1.1. Tuổi và giới của nhóm nghiên cứu
4.1.2. Một số yếu tố liên quan, hiểu biết và điều trị tăng huyết áp
4.2. Trình trạng và mối liên quan giữa tăng huyết áp và tăng lipid máu
4.3. Liên quan giữa tăng lipid máu và các yếu tố nguy cơ
4.3.1. Liên quan giữa lối sống và rối loạn lipid máu
4.3.2. Liên quan giữa thói quen ăn uống và rối loạn lipid máu
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan