[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tỷ lệ bệnh nhân bị viêm phổi thở máy và một số yếu tố liên quan

[/kythuat]
[tomtat]
Tỷ lệ bệnh nhân bị viêm phổi thở máy và một số yếu tố liên quan
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Sơ lược giải phẫu, sinh lý hệ hô hấp.
1.2. Một số vấ đề về viêm phổi thở máy.
1.3. Điều trị viêm phổi thở máy.
1.4. CSNB và các biện pháp theo dõi, dự phòng mắc và dự phòng biến chứng.
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.3. Các bước thực hiện.
2.4. Xử lý số liệu
2.5. Đạo đức nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu.
3.2. Các yếu tố liên quan đến VPTM.
Chương 4: BÀN LUẬN KẾT QUẢ
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu.
4.2. Các yếu tố liên quan đến VPTM.
4.2.1. Sự liên quan giữa số ngày thở máy với viêm phổi thở máy.
4.2.2. Sự liên quan giữa số lần chăm sóc (NQK, MQK, VSRM) với VPTM.
4.2.3. Liên quan giữa sự chăm sóc BN trong phòng đặt biệt với VPTM.
4.2.4. Đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh thở máy.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan