[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định phương pháp chọn tham số cho thiết bị điều khiển PSS1A

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định phương pháp chọn tham số cho thiết bị điều khiển PSS1A
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN CẤU TRÚC HỆ THỐNG PHÁT DẪN ĐIỆN
1.1. Giới thiệu chung.
1.2. Máy phát điện đồng bộ 3 pha.
1.3. Tua bin.
1.4. Hệ thống điều tốc.
1.5. Hệ thống kích từ máy phát điện đồng.
1.6. Cơ cấu Facts (Flexible AC Transmission System).
Chương 2: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN DẪN
2.1. Giới thiệu chung.
2.2. Mô hình hóa máy phát điện đồng bộ.
2.3. Mô hình máy phát nối với hệ thống trong nghiên cứu ổn định tín hiệu nhỏ.
2.4. Mô hình hóa hệ thống kích từ.
2.5. Tổng hợp mô hình hệ thống máy phát hòa lưới.
Chương 3: ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH CÔNG SUẤT
Chương 4: CÁC KẾT QUẢ MÔ PHỎNG, KIỂM CHỨNG BẰNG MATLAB – SIMULINK
4.1. Các sơ đồ mô phỏng trên Matlab – Simulink.
4.2. Các kết quả mô phỏng.
4.3. Kết luận mô phỏng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan