[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng bản đồ hiện trạng phân bố loài Re hương (Cinnamomum parthennoxylon) tại tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng bản đồ hiện trạng phân bố loài Re hương (Cinnamomum parthennoxylon) tại tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở xác định vùng phân bố loài
2.1.2. Cơ sở khoa học thành lập bản đồ phân bố mật độ loài
2.1.3. Vai trò của hệ thống thông tin địa lý GIS trong công tác thành lập bản đồ phân bố mật độ loài
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm tự nhiên
2.3.2. Hiện trạng tài nguyên
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu
3.4.2. Điều tra chi tiết
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả điều tra phân bố loài Re hương trên địa bàn 5 huyện nghiên cứu thuộc tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Phân bố cây Re hương trên điạ bàn 5 huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
4.2. Lập cơ sở dữ liệu GIS về phân bố và tái sinh loài Re hương
4.2.1. Cơ sở dữ liệu cây Re hương tại huyện Định Hóa
4.2.2. Cơ sở dữ liệu cây Re hương tại huyện Phú Lương
4.2.3. Cơ sở dữ liệu cây Re hương tại huyện Võ Nhai
4.2.4. Cơ sở dữ liệu cây Re hương tại huyện Đồng Hỷ
4.2.5. Cơ sở dữ liệu cây Re hương tại huyện Đại Từ
4.3. Xây dựng bản đồ phân bố loài Re hương cho 5 huyện tại khu vực điều tra
4.3.1. Bản đồ phân bố loài Re hương tại huyện Định Hóa
4.3.2. Bản đồ phân bố loài Re hương tại huyện Phú Lương
4.3.3. Bản đồ phân bố loài Re hương tại huyện Võ Nhai
4.3.4. Bản đồ phân bố loài Re hương tại huyện Đồng Hỷ
4.3.5. Bản đồ phân bố loài Re hương tại huyện Đại Từ
4.4. Tác động của con người đến loài Re hương tại các khu vực nghiên cứu
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan