[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm VILIS tại xã Đức Xuân huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm VILIS tại xã Đức Xuân huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu
2.1.1. Khái niệm về CSDL đất đai
2.1.2. Các thành phần CSDL
2.1.3. Vai trò của CSDL đất đai trong công tác quản lý đất đai
2.2. Tổng quan về hệ thống hồ sơ địa chính
2.2.1. Khái niệm về hệ thống hồ sơ địa chính
2.2.2. Vai trò của hệ thống hồ sơ địa chính đối với công tác quản lý đất đai
2.2.3. Vai trò của hệ thống hồ sơ địa chính đối với công tác quản lý đất đai
2.3. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.3.1. Cơ sở pháp lý về xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
2.4. Một số phần mềm quản lý hồ sơ địa chính đang áp dụng ở Việt Nam
2.4.1. Phần mềm Microstation
2.4.2. Phần mềm Famis.
2.4.3. Phần mềm ViLIS 2.0
2.4.4. Thực trạng công tác quản lý hồ sơ địa chính tại tỉnh Cao Bằng
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. Nội dụng nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại xã Đức Xuân – huyện Thạch An – tỉnh Cao Bằng
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai
3.3.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
3.3.4. Khai thác CSDL địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai
3.3.5. Nhận xét và đánh giá kết quả việc ứng dụng công nghệ phần mền ViLis 2.0
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp
3.4.2. Phương pháp nhập số liệu
3.4.3. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp thừa kế các tài liệu liên quan
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.1.4. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập.
4.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của xã Đức Xuân - huyện Thạch An - tỉnh Cao Bằng năm 2014
4.2.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai trong những năm gần đây 
4.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Đức Xuân – huyện Thạch An – tỉnh Cao Bằng
4.3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian
4.3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính
4.4. Khai thác cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai
4.4.1. Tìm kiếm hồ sơ, in giấy, hồ sơ địa chính
4.4.2. Lập hồ sơ địa chính
4.4.3. Phục vụ đăng ký biến động và quản lý biến động.
4.5. Nhận xét và đánh giá kết quả việc ứng dụng công nghệ phần mền ViLis 2.0.
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan