[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp Marketing nhằm phát triển sản phẩm truyền thông của báo sinh viên Việt Nam - Hoa học trò

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp Marketing nhằm phát triển sản phẩm truyền thông của báo sinh viên Việt Nam - Hoa học trò
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KINH DOANH TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ
1.1. Khái quát về dịch vụ truyền thông báo chí.
1.2. Marketing trong hoạt động truyền thông báo chí.
1.3. Môi trường kinh doanh báo chí.
1.4. Hoạt động marketing mix trong dịch vụ truyền thông báo chí.
1.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động marketing của doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI BÁO SINH VIÊN VIỆT NAM – HOA HỌC TRÒ
2.1. Khái quát về thương hiệu báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò.
2.2. Thực trạng kinh doanh tại tòa soạn báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò (2012 - 2014).
2.3. Hoạt động marketing tại báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò.
2.4. Thực trạng marketing dịch vụ truyền thông báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò.
2.5. Đánh giá chung về hoạt động marketing nhằm phát triển dịch vụ truyền thông của báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG TẠI BÁO SINH VIÊN VIỆT NAM – HOA HỌC TRÒ
3.1. Căn cứ lựa chọn giải pháp cho các sản phẩm truyền thông tại báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò.
3.2. Một số giải pháp marketing – mix nhằm phát triển các sản phẩm truyền thông của báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò.
3.3. Một số đề xuất nhằm phát triển dịch vụ truyền thông của báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan