[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng kho đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng kho đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THI TRẮC NGHIỆM
1.1. Trắc nghiệm khách quan.
1.2. Một số kho dữ liệu đề thi trắc nghiệm trên các website.
1.3. Một số công cụ tạo đề thi trắc nghiệm.
1.4. Kết luận.
Chương 2: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU
2.1. Mô hình tổng quát xây dựng kho dữ liệu.
2.2. Các bước xử lý.
2.3. Kết luận.
Chương 3: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
3.1. Mô tả bài toán.
3.2. Thiết kế hệ thống.
3.2.1. Biểu đồ U-C của hệ thống.
3.2.2. Biểu đồ U-C hệ thống.
3.2.3. Mô tả Actors.
3.2.4. Đặc tả U-C hệ thống.
3.2.5. Cơ sở dữ liệu.
3.2.6. Lược đồ quan hệ giữa các bảng thiết kế kho dữ liệu.
3.2.7. Một số giải thuật của chương trình.
3.2.8. Giải thuật chuyển dữ liệu từ định dạng *.xls vào CSDL.
3.2.9. Giải thuật chuyển dữ liệu vào CSDL từ giao diện.
3.2.10. Giải thuật ra đề thi tự động.
3.3. Xây dựng chương trình ngân hàng đề thi.
3.3.1. Mô hình tổng quát chương trình.
3.3.2. Các mô đun trong chương trình.
3.3.3. Sơ đồ chức năng của chương trình.
3.4. Kết quả đạt được.
3.5. Kết luận.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan