[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Xuyên

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Xuyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.4. Các hình thức cho vay tiêu dùng
1.1.4.1. Căn cứ vào mục đích cho vay
1.1.4.2. Căn cứ vào cách thức hoàn trả
1.1.4.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
1.1.4.4. Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay
1.2. Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Sự cần thiết của việc đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu định tính
1.2.2.2. Nhóm các chỉ tiêu định lượng
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.2.3.2. Các nhân tố khách quan
TỔNG KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ XUYÊN
2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên
2.1.1. Vài nét về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2. Tình hình sử dụng vốn
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Những quy định chung về nghiệp vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên
2.3.1. Đối tượng và điều kiện cho vay tiêu dùng
2.3.1.1. Đối tượng cho vay tiêu dùng
2.3.1.2. Điều kiện cho vay tiêu dùng
2.3.2. Tài sản đảm bảo
2.3.3. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.3.4. Quy trình cho vay tiêu dùng
2.4. Thực trạng về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên giai đoạn 2012 - 2014
2.4.1. Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng
2.4.2. Tình hình doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
2.4.3. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng
2.4.4. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng của Agribank – Phú Xuyên giai đoạn 2012 – 2014
2.5. Đánh giá việc đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên
2.5.1. Các chỉ tiêu định tính
2.5.1.1. Số món vay của khách hàng
2.5.1.2. Quy mô của hoạt động cho vay
2.5.1.3. Nhân sự của ngân hàng
2.5.1.4. Kiểm soát nội bộ ngân hàng
2.5.1.5. Uy tín của ngân hàng
2.5.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.5.3. Đánh giá việc đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên
2.5.3.1. Những kết quả đạt được
2.5.3.2. Những khó khăn và hạn chế
2.5.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
TỔNG KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ XUYÊN
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên
3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.1.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên giai đoạn 2015 - 2016
3.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuyên
3.2.1. Xử lý dứt điểm nợ xấu, nợ quá hạn
3.2.2. Hoàn thiện quy trình cho vay tiêu dùng và giám sát món vay chặt chẽ
3.2.3. Xây dựng các chính sách ưu đãi cho khách hàng
3.2.4. Đa dạng hóa loại hình dịch vụ đồng thời hoàn thiện các sản phẩm cho vay
3.2.5. Nâng cao năng lực cán bộ nhân viên ngân hàng cùng với việc đổi mới công nghệ ngân hàng
3.2.6. Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng trả góp trên cơ sở liên kết với các đối tác bán hàng
3.2.7. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing
3.3. Kiến nghị
TỔNG KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan