[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty TNHH Cao su Minh Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty TNHH Cao su Minh Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Lý luận chung về thị trường
1.1.1. Khái niệm về thị trường
1.1.2. Vai trò của thị trường
1.1.3. Chức năng của thị trường
1.1.4. Phân loại thị trường
1.2. Nghiên cứu thị trường
1.3. Phát triển thị trường
1.3.1. Khái niệm phát triển thị trường
1.3.2. Phương thức phát triển thị trường
1.3.3. Thực hiện phát triển thị trường
1.4. Marketing phát triển thị trường
1.4.1. Định nghĩa Marketing
1.4.2. Định nghĩa Marketing hỗn hợp (Marketing mix)
1.4.3. Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường trong doanh nghiệp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH CAO SU MINH THÀNH
2.1. Tổng quan về thị trường cao su công nghiệp
2.2. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Cao su Minh Thành
2.2.1. Giới thiệu chung
2.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Cao su Minh Thành
2.2.3. Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Cao su Minh Thành
2.2.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2.5. Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển thị trường của công ty TNHH Cao su Minh Thành
2.3.1. Môi trường vĩ mô
2.3.2. Môi trường vi mô
2.4. Chiến lược marketing mix nhằm phát triển thị trường của công ty TNHH Cao su Minh Thành
2.4.1. Chính sách sản phẩm
2.4.2. Chính sách phân phối
2.4.3. Chính sách giá cả
2.4.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
2.5. Đánh giá và nhận xét chung về việc sự dụng các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty TNHH Cao su Minh Thành
2.5.1. Những mặt đạt được
2.5.2. Những khó khăn và tồn tại
2.5.3. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH CAO SU MINH THÀNH
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh của Công ty TNHH Cao su Minh Thành trong thời gian tới
3.2. Mục tiêu phát triển kinh doanh của Công ty TNHH Cao su Minh Thành trong thời gian tới
3.3. Mục tiêu marketing của Công ty TNHH Cao su Minh Thành
3.4. Một số giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thị trường của Công ty TNHH Cao su Minh Thành
3.4.1. Sản phẩm
3.4.2. Phân phối
3.4.3. Giá cả
3.4.4. Xúc tiến hỗn hợp
3.5. Một số giải pháp hỗ trợ khác
3.5.1. Một số giải pháp phát triển thị trường thông qua phân tích SWOT
3.5.2. Hoàn thiện công tác tổ chức nhân lực cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm
3.5.3. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị trường và quảng cáo
3.5.4. Đầu tư phát triển thiết bị, máy móc cho sản xuất
3.5.5. Một số giải pháp khác
3.6. Một số kiến nghị với Nhà Nước và Tổng công ty hóa chất Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan