[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Sơn Tây

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng
1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay của ngân hàng
1.1.2. Phân loại hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Phân loại dựa vào thời hạn cho vay
1.1.2.2. Phân loại dựa vào tính chất có đảm bảo của khoản vay
1.1.2.3. Phân loại theo đối tượng cho vay
1.2. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.2.2. Đặc điểm hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.2.3.1. Đối với nền kinh tế
1.2.3.2. Đối với khách hàng cá nhân
1.2.3.3. Đối với ngân hàng
1.2.4. Các hình thức cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3. Hoạt động mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm về mở rộng cho vay khách hàng cá nhân
1.3.2. Sự cần thiết phải mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động mở rộng cho vay khách hàng cá nhân
1.3.3.1. Các chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Phân tích SWOT về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.3.5. Phân tích chiến lược Marketing Mix về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân Hàng thương mại
1.3.6. Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động mở rộng cho vay khách hàng cá nhân
1.3.6.1. Các nhân tố chủ quan thuộc phía ngân hàng
1.3.6.2. Các nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SƠN TÂY HÀ NỘI
2.1. Khái quát về Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Sơn Tây
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Agribank Sơn Tây
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng Agribank Sơn Tây
2.1.3. Sản phẩm dịch vụ cơ bản của Agribank Sơn Tây
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Sơn Tây Hà Nội
2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.1.4.3. Hoạt động kinh doanh khác
2.1.4.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông thôn Sơn Tây Hà Nội
2.2.1. Những quy định chung về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Sơn Tây
2.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank Sơn Tây
2.2.2.1. Tình hình doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân
2.2.2.2. Tình hình dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
2.2.2.3. Tình hình thu nợ cho vay khách hàng cá nhân
2.2.2.4. Cơ cấu cho vay KHCN
2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank Sơn Tây
2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.3.2.1. Chỉ tiêu về số khách hàng cá nhân đến vay vốn
2.3.2.2. Nợ xấu, nợ quá hạn đối với cho vay khách hàng cá nhân
2.3.2.3. Chỉ tiêu về dự phòng tín dụng và rủi ro
2.3.2.4. Chỉ tiêu về thu nhập từ cho vay khách hàng cá nhân
2.4. Đánh giá hoạt động mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông thôn chi nhánh Sơn Tây Hà Nội
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế
2.4.2.1. Hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY HÀ NỘI
3.1. Định hướng hoạt động của Agribank Sơn Tây
3.1.1. Định hướng chung về hoạt động kinh doanh
3.1.2. Định hướng mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank Sơn Tây
3.2.1. Kiểm soát nội bộ
3.2.2. Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay khách hàng cá nhân
3.2.3. Chính sách cho vay khách hàng
3.2.4. Công tác marketing, tăng cường chủ động tìm kiếm khách hàng vay
3.2.5. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở phục vụ giao dịch với khách hàng
3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2. Đối với ngân hàng Agribank nói chung và chi nhánh Agribank Sơn Tây nói riêng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan