[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của chương trình Thế giới phương tiện thuộc tại Công ty Cổ phần truyền thông BTS (BTS Media)

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của chương trình Thế giới phương tiện thuộc tại Công ty Cổ phần truyền thông BTS (BTS Media)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Lý luận chung về marketing
1.1.1. Định nghĩa marketing
1.1.2. Những khái niệm cốt lõi của Marketing
1.1.3. Vai trò và chức năng của marketing
1.2. Lý luận chung về các giải pháp marketing
1.2.1. Vai trò của xây dựng giải pháp marketing trong doanh nghiệp
1.2.2. Bản chất của việc xây dựng giải pháp Marketing
1.2.3. Quy trình xây dựng giải pháp marketing cho doanh nghiệp
1.3. Giải pháp marketing hỗn hợp
1.3.1. Giải pháp về sản phẩm
1.3.2. Giải pháp về giá
1.3.3. Giải pháp về phân phối và địa điểm
1.3.4. Giải pháp về các hoạt động xúc tiến hỗn hợp
1.3.5. Giải pháp về con người
1.3.6. Giải pháp về quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ
1.3.7. Giải pháp về cơ sở hạ tầng vật chất kĩ thuật và các yếu tố khác
1.4. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.4.1. Định nghĩa
1.4.2. Ảnh hưởng của các giải pháp marketing đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CHƯƠNG TRÌNH THẾ GIỚI PHƯƠNG TIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BTS ( BTS MEDIA)
2.1. Vài nét về thị trường chương trình truyền hình tại Việt Nam
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần truyền thông BTS (BTS Media)
2.2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần truyền thông BTS (BTS Media)
2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây
2.3. Thực trạng hoạt động marketing của chương trình Thế giới phương tiện tại Công ty cổ phần truyền thông BTS (BTS Media)
2.3.1. Tổng quan về chương trình
2.3.2. Phân tích doanh thu và lợi nhuận của chương trình những năm gần đây
2.3.3. Quy trình xây dựng giải pháp marketing cho chương trình Thế giới phương tiện
2.3.4. Chính sách marketing hỗn hợp của chương trình Thế giới phương tiện
2.4. Ảnh hưởng của hoạt động marketing đến khả năng cạnh tranh của chương trình Thế giới phương tiện
2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.4.3. Những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế tồn tại của chương trình Thế giới phương tiện
2.4.4. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHƯƠNG TRÌNH THẾ GIỚI PHƯƠNG TIỆN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BTS MEDIA
3.1. Định hướng hoạt động marketing của công ty cổ phần BTS Media
3.2. Định hướng hoạt động marketing của chương trình Thế giới Phương tiện
3.3. Giải pháp chung
3.3.1. Hoàn thiện cơ cấu phòng ban
3.3.2. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực
3.4. Giải pháp marketing-mix cho chương trình Thế giới phương tiện thuộc Công ty cổ phần truyền thông BTS Media
3.4.1. Giải pháp về sản phẩm
3.4.2. Giải pháp về giá
3.4.3. Giải pháp về phân phối
3.4.4. Giải pháp về hoạt động xúc tiến hỗn hợp
3.4.5. Chiến lược về con người
3.4.6. Chiến lược về quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ
3.4.7. Chiến lược về cơ sở hạ tầng vật chất kĩ thuật và các yếu tố khác
3.5. Các kiến nghị đối với các cơ quan chức năng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan