[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp Marketing dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại hệ thống rạp chiếu phim Platinum Cineplex

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp Marketing dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại hệ thống rạp chiếu phim Platinum Cineplex
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING DỊCH VỤ
1.1. Khái niệm marketing
1.2. Tổng quan về Marketing dịch vụ
1.2.1. Khái niệm dịch vụ
1.2.2. Các đặc trưng phân biệt dịch vụ với hàng hóa thuần túy
1.2.3. Phân loại dịch vụ
1.2.4. Khái niệm marketing dịch vụ
1.2.5. Vai trò của marketing dịch vụ
1.2.6. Marketing mix trong môi trường dịch vụ
1.3. Lý thuyết căn bản về chất lượng dịch vụ
1.3.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ
1.3.2. Quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ
1.3.3. Kỹ thuật đánh giá chất lượng dịch vụ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG MARKETING DỊCH VỤ TẠI HỆ THỐNG RẠP CHIẾU PHIM PLATINUM CINEPLEX
2.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống rạp chiếu phim Platinum Cineplex
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Mô hình cung cấp dịch vụ tại Platinum Cineplex
2.1.3. Tổng quan các sản phẩm dịch vụ hiện có tại hệ thống Platinum Cineplex
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Platinum Cineplex Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2014
2.3. Thực trạng các hoạt động marketing dịch vụ tại Platinum Cineplex
2.3.1. Thực trạng thương hiệu dịch vụ
2.3.2. Thực trạng các hoạt động marketing mix đối với các dịch vụ tại hệ thống Platinum Cineplex
2.4. Đánh giá hiệu quả của các chương trình marketing dịch vụ đã được thực hiện tại hệ thống Platinum Cineplex
2.4.1. Đánh giá hiệu quả bằng phương pháp định tính
2.4.2. Đánh giá hiệu quả bằng phương pháp định lượng
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP MARKETING DỊCH VỤ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI HỆ THỐNG RẠP CHIẾU PHIM PLATINUM CINEPLEX
3.1. Phân tích SWOT cho các dịch vụ tại hệ thống Platinum Cineplex
3.1.1. Điểm mạnh (Strengths)
3.1.2. Điểm yếu (Weaknesses)
3.1.3. Cơ hội (Opportunities)
3.1.4. Thách thức (Threats)
3.1.5. Kết luận
3.2. Định hướng phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ tại Platinum Cineplex
3.3. Phát triển các công cụ marketing mix đối với dịch vụ tại hệ thống Platinum Cineplex
3.3.1. Sản phẩm dịch vụ
3.3.2. Giá dịch vụ
3.3.3. Phân phối dịch vụ
3.3.4. Các công cụ xúc tiến
3.3.5. Con người
3.3.6. Quy trình dịch vụ
3.3.7. Bằng chứng hữu hình
3.4. Đánh giá kết quả và điều chỉnh
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan